FIUBPFVP Finance in Business

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Mon 13:05–13:50 B207
 • Timetable of Seminar Groups:
FIUBPFVP/01: Mon 13:55–15:30 B207, I. Palečková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 36 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/36, only registered: 0/36
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Svět financí a finanční systém
  Svět financí a jeho základní pravidla. Peníze, jejich podoba, funkce a využití v ekonomice. Podstata finančního systému a jeho úloha v ekonomice. Představení hlavních prvků finančního systému (centrální banka, finanční instituce, finanční dokumenty, finanční trhy). Úloha centrální banky v nastavení měnové politiky a regulaci a dohledu nad finančním systémem.
  2. Časová hodnota peněz ve financích
  Vliv úročení a odúročení na časovou hodnotu peněz. Pravidla výpočtu jednoduché současné a budoucí hodnoty peněz. Vliv inflace na časovou hodnotu peněz. Anuita a perpetuita - jejich využití v podnikatelské praxi.
  3. Investice v podnikání
  Rozvoj podnikání pomocí investic. Ovlivnění investic výnosem a rizikem. Způsoby měření rizika investic. Metody hodnocení investic, jejich vypovídací schopnost a srovnatelnost výsledků používaných metod.
  4. Financování podniku
  Řízení finančních zdrojů v podniku. Optimální kapitálová struktura a možnosti jejího dosažení s ohledem na velikost podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, výhody a nevýhody využití vlastního a cizího kapitálu při financování investic.
  5. Analýza finančních výkazů
  Základní účetní výkazy z hlediska použití ve finančním řízení podniku. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako základní zdroj informací pro finanční analýzu. Ostatní výkazy využitelné ve finanční analýze (výkaz cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu). Poměrová analýza jako součást podnikového řízení.
  6. Úvěrové a depozitní produkty
  Členění úvěrů a základní druhy úvěrů pro fyzické i právnické osoby. Zajištění úvěrů. Proces žádosti o úvěr a jednání s bankou. Členění depozitních produktů pro fyzické a právnické osoby. Úrokové sazby v úvěrech a depozitních produktech.
  7. Investiční produkty a pojištění
  Členění investičních produktů a jejich charakteristika. Investování v praxi. Charakteristika pojistného trhu a definice základních pojmů. Základní členění pojištění. Životní a neživotní pojištění, majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti pro fyzické i právnické osoby.
Literature
  required literature
 • PALEČKOVÁ, I. Finance podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-25-5. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
  recommended literature
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • WALKER, R. B. and K. P. WALKER. Personal finance: building your future. New York: Mc Graw Hill, 2013. ISBN 9781259254970. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/FIUBPFVP