FIUBKUC1 Accounting I

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Fri 8. 3. 12:15–13:50 A211, Fri 5. 4. 12:15–13:50 A211, Fri 26. 4. 12:15–13:50 A211
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( PROGRAM ( B_FU ) || PROGRAM ( B_MSS )) && (! FIUBKFUA Financial Accounting I ) && (! FIUBPFUA Financial Accounting I )
There are no conditions to complete the course and the course can be recorded independently from other courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 50/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the substance and functions of accounting of business entities, determine the legal framework and apply so-called accounting thinking in analysis of effects of specific economic transactions on the structure of assets, liabilities, costs and income and financial situation of entities within economic activity. In addition, the objective of the course is to present and clarify basic methodological elements of accounting, including technical procedures of representation of the individual components of assets and resources of their coverage in accounting of an entrepreneur.
Syllabus (in Czech)
 • Význam účetnictví a právní rámec účetnictví
  Podstata účetnictví, jeho význam a předmět, úkoly a obsah účetnictví, uživatelé účetních výkazů, legislativní úprava účetnictví, definování účetní jednotky a účetního období, účetní principy a zásady, rozsah vedení účetnictví, základní povinnosti při vedení účetnictví, sankce.
  2. Kontrolní a metodické prvky účetnictví
  Účetní kategorie a pojmy, standardizace informačních výstupů z účetnictví, směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, elementy účetní metody, bilanční princip účet, soustava účtů, podvojný zápis, souvztažnost účtů, oceňování v účetnictví, inventarizace, účetní doklady, účetní knihy.
  3. Účtování transakcí rozvahového a výsledkového typu
  Rozvaha, aktiva, pasiva, otevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, operace výsledkového typu, náklady, výnosy, zjištění výsledku hospodaření, závěrkové a podrozvahové účty, konečný účet rozvážný, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze.
  4. Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
  Vymezení a klasifikace dlouhodobého majetku v účetní jednotce, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku, opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, význam a účtování odpisů, účtování vyřazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odpisovaného a neodpisovaného.
  5. Zásoby
  Vymezení a klasifikace zásob, způsoby ocenění pořízení zásob, způsob účtování zásob metodou A a B, účetní zachycení záloh na pořízení zásob, metody oceňování zásob při vyskladnění, inventarizace zásob, účetní zachycení inventarizačních rozdílů.
  6. Finanční účty
  Charakteristika a význam finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, účtování příjmů a výdajů hotovosti v pokladně, účtování bezhotovostních převodů na bankovních účtech, účtování pořízení a spotřeby cenin, účetní zachycení inventarizačních rozdílů, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, druhy krátkodobých cenných papírů a jejich oceňování, účtování jejich pořízení a vyřazení.
  7. Zúčtovací vztahy
  Charakteristika zúčtovacích vztahů, vymezení a účtování pohledávek a závazků z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace. Směnky jako platební prostředek, druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Charakteristika a účtování hrubé mzdy. Význam, výpočet a účtování pojistného hrazeného na zdravotní a sociální pojištění, výpočet a účtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy výpočet čisté mzdy zaměstnance, výpočet a účtování závazků zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazeného za zaměstnance, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci.
Literature
  required literature
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KOŠTUŘIKOVÁ, I. Účetnictví I. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
  recommended literature
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-116-1. info
 • Meritum Účetnictví podnikatelů 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2016, 2016. ISBN 978-80-7552-050-0. info
 • STROUHAL, J., R. ŽIDLICKÁ a Z. CARDOVÁ. Účetnictví -Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1. info
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/FIUBKUC1