EVSBPEKO Economics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (lecturer)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Radka Kubalová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Departament of Economics and Public Administration – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Thu 10:35–12:10 A111
 • Timetable of Seminar Groups:
EVSBPEKO/02: Mon 11:25–13:00 A211, E. Kotlánová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní vstup do problematiky ekonomie
  Vymezení základních pojmů a ekonomických vztahů v teoretickém i praktickém pojetí. Základními principy ekonomie a role modelů v ekonomii. Členění ekonomie. Základní používané metody a nástroje ekonomické analýzy. Přehled ekonomických teorií ve vztahu k mikroekonomické problematice.
  2. Podstata trhu a směny
  Existence nutnosti výměny činností mezi lidmi a z toho vyplývající vymezení prostoru, ve kterém dochází ke směně, tj. trh. Základní rozdělení trhů na jednotlivé typy. Ekonomický koloběh z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Ekonomické subjekty, tj. domácnosti, firmy a stát. Teoretická východiska základních elementů, jako je nabídka a poptávka (individuální, dílčí a agregátní), cena a konkurence.
  3. Spotřebitel a jeho preference
  Spotřebitel jako základní element trhu a jeho volba. Vliv rozpočtového omezení na volbu spotřebitele. Užitek a jednotlivé přístupy k měření užitku ze spotřeby. Problematika optimální volby spotřebitele. Alternativní přístupy k měření optima spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a jejich elasticit.
  4. Firma a výrobní proces
  Podstata fungování firmy a její omezení. Fáze výrobního procesu spojené s produktivitou a objemem produkce. Důležitost výrobních faktorů a technologie v činnosti firmy a nalezení jejího optima. Příjmy, náklady a zisk firmy z pohledu ekonomické teorie v rozdílných časových obdobích.
  5. Firma z pohledu různých typů konkurenčních trhů
  Základní charakteristiky jednotlivých typů konkurenčních trhů z pohledu teorie a praxe. Fungování firmy na dokonale konkurenčním trhu a rozhodování firmy. Příklady nedokonalé konkurenčního trhu jeho (monopol, oligopol a monopolní konkurence) a jejich fungování v praxi.
  6. Trhy výrobních faktorů - půda, práce, kapitál
  Charakteristika jednotlivých výrobních faktorů a jejich ceny. Specifika trhu výrobních faktorů: trh půdy, trh práce a trh kapitálu. Trh práce a fungování odborů. Kapitálové statky a jejich formy. Úroková sazba, úspory a jejich význam Výnosy z kapitálu, současná, budoucí hodnota a čistá současná hodnota budoucích příjmů a jejich pro rozhodování o investičních variantách.
  7. Stát a jeho role v ekonomice
  Stát a jeho role při tržním selhání, eliminace negativních a podpora pozitivních dopadů tržního selhání. Funkce státu veřejná volba. Mechanismy veřejné volby a subjekty politického trhu. Typy hlasování, teorém středního voliče a role byrokracie.
Literature
  required literature
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8. info
  recommended literature
 • TULEJA, P., GAJDOVÁ, K., PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie I. Karviná, 2014. ISBN 80-7248-958-9. info
 • CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Microeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131388857. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/EVSBPEKO