PEMNPMKT Strategic Marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (lecturer)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Tue 8:55–10:30 A211
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMNPMKT/01: Wed 8:55–9:40 A423, M. Stoklasa
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do strategického marketingu
  Obecný úvod do marketingu, jeho definice, vývoj, současný stav a trendy ovlivňující celosvětové spotřební chování. Základní opakování nutných pojmů pro další využití v tomto předmětu. Vymezení strategického marketingu, jeho vývoje, současného stavu a budoucích trendů.
  2. Plátna obchodních modelů
  Vymezení obchodních modelů a jejich využitelnost při plánování strategií. Business Model Canvas ? plátno obchodního modelu, Lean Canvas ? štíhlé plátno, Value Proposition Canvas ? plátno poskytované hodnoty. Vliv externích faktorů a faktoru času při práci s plátny. Design pláten, jejich testování a hodnocení.
  3. Marketingové situační analýzy
  Vymezení marketingového prostředí. Podrobná charakteristika analýz využitelných pro makroprostředí, vnější a vnitřní mikroprostředí. Od PEST po STEER, 3C ? zákazníci, konkurenti, spolupracovníci, SWOT, BCG a GE. Zmíněny jsou také specifické analýzy nutné pro hlubší pochopení zkoumaných jevů.
  4. Firemní trhy
  Vymezení firemních trhů, B2B ? Business to Business. Základní charakteristika B2B, odlišnosti od B2C, principy nakupování na B2B, typy B2B. Současný stav B2B trhů v ČR, nové trendy.
  5. Strategie a plánování
  Vymezení strategie, marketingového strategického řízení a plánování. Definice vize a mise v rámci marketingového strategického řídícího procesu. Strategické cíle, jejich tvorba. Cílové skupiny.
  6. Strategie podle marketingového mixu
  Produkt a produktová politika. Strategické cíle v oblasti produktu, produktové strategie, základní a pokročilé koncepty. Cena a cenová politika. Strategické cíle v oblasti ceny, cenové strategie a taktiky. Distribuce a distribuční politika. Strategické cíle v oblasti distribuce, distribuční strategie. Marketingová komunikace a komunikační politika. Strategické cíle v oblasti komunikace, komunikační strategie.
Literature
  required literature
 • STOKLASA, M. a J. RAMÍK. Strategický marketing. Karviná: SU OPF, 2016. ISBN 978-80-7510-217-1. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
  recommended literature
 • KOTLER, P. a M. KOTLER. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0076-6. info
 • MOORADIAN, T. A., K. MATZLER and L. J. RING. Strategic Marketing. Williamburg: Good Dog Publishing, 2012. ISBN 9780990542704. info
 • HANZELKOVÁ, A., M. KEŘKOVSKÝ a O. VYKYPĚL. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-120-8. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary119
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2020/PEMNPMKT