FIUNKNUS Accounting of Business Companies

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Fri 1. 10. 9:45–11:20 A206, Fri 5. 11. 9:45–11:20 VS, Fri 3. 12. 9:45–11:20 VS
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
There are no conditions to complete the course and the course can be recorded independently from other courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 55 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 10/55, only registered: 0/55
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to master the expertise and skills in the field of accounting in various legal forms of companies linked to the corporation law. The emphasis is put on specific economic transactions in the accounts of the personal and capital companies and on the explanatory power of their financial statements. In this connection there are not neglected problems of accounting operations relating to registered capital´s changes, financial transactions with the company, as well as gaining knowledge of financial statements and winding up companies.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podstata účetnictví právnických osob, právní úprava, založení a vznik obchodní společnosti
  Podstata obchodních společností a jejich členění podle zákona o obchodních korporacích, založení a vznik obchodní společnosti, peněžité a nepeněžité vklady, vklady v cizí měně, zřizovací výdaje, vlastní kapitál a podíly společníků ve společnosti, zrušení, zánik a neplatnost obchodní společnosti.
  2. Osobní společnosti a specifika jejich účetnictví
  Základní charakteristika veřejné obchodní společnosti, práva a povinnosti společníků v.o.s. Zvláštnosti účetnictví veřejné obchodní společnosti – způsoby zaúčtování podílů na zisku a převodu výsledku hospodaření v rámci uzávěrkových operací. Základní charakteristika komanditní společnosti, vymezení obou typů společníků – komanditisté i komplementáři, jejich práva a povinnosti i ručení za závazky společnosti, komanditní suma, rozdělení zisku či vypořádání ztráty. Zvláštnosti účetnictví komanditní společnosti – postup uzávěrkových operací a úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně.
  3. Kapitálové společnosti a specifika jejich účetnictví
  Podstata společnosti s ručením omezeným, založení a vznik společnosti, kmenové listy, obchodní podíl, příplatková povinnost, podíl na zisku a rezervní fond, zánik účasti společníka a jeho nárok na vypořádací podíl. Zvláštnosti účetnictví společnosti s ručením omezeným – příplatek mimo základní kapitál a tvorba rezervního fondu z tohoto příplatku, převod a prodej obchodního podílu, obchodní podíl v zástavě. Podstata akciové společnosti, založení a vznik společnosti, práva a povinnosti akcionářů, orgány společnosti, rezervní fond. Zvláštnosti účetnictví akciové společnosti – neúčinné upsání akcií, majetkové účasti a jejich přecenění, tvorba a čerpání rezervního fondu, rozdělení podílů na zisku, zálohy na zisk.
  4. Operace se základním kapitálem
  Podstata a jednotlivé způsoby zvýšení základního kapitálu, efektivní zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií (vkladová povinnost), deklaratorní zvýšení základního kapitálu, kombinované zvýšení základního kapitálu, podmíněné zvýšení základního kapitálu na základě vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Podstata a jednotlivé způsoby snížení základního kapitálu, snížení základního kapitálu k pokrytí ztráty a přídělu do rezervního fondu, snížení základního kapitálu s výplatou společníků, povinné snížení základního kapitálu zrušením/zničením vlastních cenných papírů, snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.
  5. Operace s obchodním závodem
  Vklad obchodních závodu – právní úprava, účtování u vkladatele a příjemce vkladu, ocenění OZ při vkladu, vznik oceňovacího rozdílu, popř. goodwillu. Prodej obchodního závodu – právní úprava prodeje OZ, srovnání prodeje a vkladu OZ, úplatný převod. Účtování u prodávajícího a kupujícího. Pacht obchodního závodu – podstata pachtu OZ, pacht dlouhodobého majetku s účtováním u pachtýře a propachtovatele, výše pachtovného a jeho porovnání s účetními odpisy dlouhodobého majetku, převod ostatního majetku a závazků při pachtu OZ. Vrácení propachtovaného majetku po skončení smlouvy o pachtu OZ.
  6. Výsledek hospodaření a daň z příjmů obchodních společností, účetní závěrka
  Zjišťování výsledku hospodaření, rozdělování zisku a vypořádání ztráty. Daň z příjmů splatná a odložená. Základní požadavky na účtování splatné daně z příjmů, rezerva na daň z příjmů a její použití. Odložená daň z příjmů, metoda jejího výpočtu, samotný výpočet a sazba daně. Obecné vymezení účetní závěrky, její druhy, obsah a rozsah. Účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, formální pravidla pro jejich vyplňování, srovnatelnost za běžné a minulé období, příloha k výkazům účetní závěrky a její podrobnější obsah, další výkazy účetní závěrky – přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Literature
  required literature
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2021. Účetnictví obchodních společností. Karviná: SU OPF.
 • Zákon č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. info
 • České účetní standardy. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
  recommended literature
 • MÜLLEROVÁ, L. a M. ŠINDELÁŘ, 2019. Účetnictví obchodních společností v různých právních formách. Praha: Oeconomica. ISBN: 978-80-245-2304-0.
 • BĚHOUNEK, P., 2016. Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 12. vyd. Olomouc: ANAG ISBN 978-80-7554-037-9.
 • ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností. 3. akt. vyd. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
2 continuous tests (40 % evaluation), exam (60 % evaluation)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Ostatní studijní zátěž 53
Přímá výuka 12
Průběžné testy 20
Zkouška 40
Celkem 125
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/FIUNKNUS