Obrázek kurzu
Logo fakulty
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Marketing cestovního ruchu

2 lekce
celkem 1 hodina
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS SU

Lektoři

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
kostkova@opf.slu.cz
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
sta0006@mail.muni.cz
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
kostkova@opf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Marketing v cestovním ruchu
  Marketing v cestovním ruchu, specifické znaky marketingu služeb, marketingová koncepce a marketingová strategie v cestovním ruchu, tvorba marketingového plánu, základní marketingová pravidla cestovního ruchu.
  2. Marketingový výzkum cestovního ruchu
  Metodologie a význam marketingového výzkumu v cestovním ruchu, výzkum trhu, výzkum produktu, výzkum marketingové komunikace, proces marketingového výzkumu, analytické metody marketingového výzkumu, marketingový informační systém.
  3. Marketingový mix cestovního ruchu
  Marketingový mix služeb, ?8 P? marketingového mixu cestovního ruchu, charakteristika a specifikace jednotlivých marketingových nástrojů, jejich význam při tvorbě turistické nabídky. Packaging a Programming jako významný marketingový nástroj cestovního ruchu.
  4. Komunikační mix v cestovním ruchu
  Marketingová komunikace v cestovním ruchu, její význam a specifické znaky, komunikační proces, komunikační mix a jeho nástroje, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public Relations, On line marketing, Direct marketing v cestovním ruchu.
  5. Event marketing
  Event management a Event marketing, význam Event marketingu v cestovním ruchu, charakteristika a rozdělení eventů, specifické eventy, postup a podmínky vytváření eventů, požadavky a trendy v tvorbě eventů.
  6. Procesy ve službách a kvalita v cestovním ruchu
  Klasifikace procesů ve službách, diagramy procesů, zapojení zákazníků do procesů, industrializace procesu poskytování služeb, produktivita procesů. Význam a hodnocení kvality, stanovení standardů kvality, hodnotový marketing ve službách cestovního ruchu.

Více o e-kurzu

 • Literatura
   povinná literatura
  • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0.
  • GÚČIK, M. Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o,, 2011. ISBN 978-80-89090-85-3.
  • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2721-9.
   doporučená literatura
  • KOTLER, P., J. T. BOWEN and J. C. MAKENS. Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall: Upper Saddle River, 2013. ISBN 978-0132784023.
  • DWYER, L. a kol. Tourism Economics and Policy. Bristol: St Nicolaus House, 2010. ISBN 978-1-84541-152-7.
  • ĎAĎO, J., J. PETROVIČOVÁ a M. KOSTKOVÁ. Marketing služieb. Bratislava: M. Mračko, 2006. ISBN 80-8057-662-9.
  • HORNER, S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
  • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-44-0.

Informace o publikaci

Požadavky na studenta: účast na seminářích, zpracování seminární práce.
Hodnotící metody: vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), 60 % povinná účast na seminářích (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).