Course image
Logo fakulty
School of Business Administration in Karvina

Marketing

2 lesson
celkem 1 hodina
free
Are you here for the first time?
Enrol in the course
Už máte vytvořený účet?
Log in to the SU IS

Lecturers

Ing. Martin Klepek, Ph.D.
klepek@opf.slu.cz
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
sta0006@mail.muni.cz
Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
bauerova@opf.slu.cz
Ing. Martin Klepek, Ph.D.
klepek@opf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Chování zákazníků
  Psychologické a sociologické aspekty rozhodování spotřebitele. Motivace k nákupnímu chování. Jednotlivé fáze nákupního rozhodování a jeho různé modely. Behaviorální aspekty rozhodování spotřebitele. Role emocí a podvědomí při rozhodování. Nejnovější trendy ve spotřebním chování.
  2. Marketingově řízená firma
  Vývoj přístupů k marketingu. Jednotlivé etapy vývoje marketingového myšlení. Typy trhů a uplatnění marketingového řízení. Marketingová orientace a orientace na trh. Budování vztahů se zákazníky. Segmentace, targeting a positioning. Marketingový mix a jeho elementy. Specifika marketingu na B2B trhu. Marketingová strategie start-upu a malých a středních podniků.
  3. Marketing služeb
  Vlastnosti služeb jako východisko nutné změny pohledu na marketing v oblasti služeb. Rozšířený marketingový mix ve službách. Logika služeb v širším kontextu marketingu.
  4. Marketingový výzkum
  Typologie marketingového výzkumu. Design výzkumu a tvorba výzkumné otázky. Primární a sekundární data. Kvantitativní a kvalitativní přístupy. Výzkumné metody a techniky. Sběr a analýza dat. Vyhodnocení a prezentace získaných dat. Rozhodování na základě výstupů marketingového výzkumu.
  5. Tvorba hodnoty
  Produkt jako nástroj tvorby hodnoty pro zákazníka. Fáze vývoje produktu. Životní cyklus produktu a jeho implikace pro marketingové řízení. Efektivní způsoby prototypování. Model hodnototvorné nabídky. Design jako způsob přemýšlení o produktech.
  6. Doručování hodnoty
  Způsoby stanovení ceny pomocí nákladů, konkurence a zákazníků. Cenové taktiky. Psychologické aspekty vnímání ceny. Dostupnost produktu. Typy maloobchodních jednotek a distribuce FMCG zboží.
  7. Marketingová komunikace
  Základní principy fungování komunikace. Reklama jako nástroj komunikace. Public relations a tvorba krizové komunikace. Osobní prodej jako forma marketingové komunikace. Přímý marketing a další nástroje s měřitelnou odezvou. Podpora prodeje stimulující aktuální nákup. Zásadní změna komunikačních paradigmat v prostředí internetu. Marketingová komunikace online. Tvorba a řízení značky.
  8. Marketingová strategie
  Stanovení vize a mise podniku. Zpracování marketingového auditu. SWOT analýza. Techniky stanovování marketingových cílů. Možné podoby marketingové strategie. Taktická rovina v marketingu. Organizace a implementace strategie. Vyhodnocení a kontrola.
  Během přednášky jsou studenti vedeni k aktivní participaci a jsou jim předem poskytnuty materiály k přípravě. V seminářích dochází k praktickému procvičení jednotlivých konceptů a metod formou týmové práce, které navazují na probranou látku na přednášce.

Více o e-kurzu

 • Literature
   required literature
  • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014.
  • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing and management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-.
  • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3.
   recommended literature
  • EGER, L. Komerční komunikace. Plzeň: ZČU, 2014. ISBN 978-80-261-0352-3.
  • MATUŠÍNSKÁ, K. and M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice in a new and modern way. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-044-3.
  • TUTEN, T. and M. SALOMON. Social media marketing. Harlow: Pearson education, 2014. ISBN 9781292023533.
  • SHARP, B. Marketing: theory, evidence, practice. Melbourne: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780195573558.
  • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8.
  • JAKUBÍKOVÁ, J. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.
  • JOBBER, D. and J. FAHY. Foundations of Marketing. Londýn: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780077137014.
  • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.
  • JAHODOVÁ, H. a J. PŘIKRYLOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 97880-247-3622-8.
  • GRÖNROOS, CH. Service management and marketing: customer management in service competition. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-02862-9.
 • Teaching methods
  One-to-One tutorial
  Skills demonstration
  Seminar classes
  Students' self-study
 • Assessment methods
  Written exam
 • Language of instruction
  Czech

Information about the publication

Požadavky na studenta: povinná aktivní účast na seminářích.
Hodnotící metody: minimálně 70 % (aktivita během semestru 20% hodnocení), 2 průběžné testy (20% hodnocení), písemná zkouška (60% hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška39
Zkouška40
Celkem116