Monitorování životního prostředí

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Posluchači se seznámí v kurzech fyziky, matematiky a monitorování životního prostředí s fundamenty fyzikálních disciplín aplikovatelných v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí a s principy měření vybraných fyzikálních veličin charakterizujících životní prostředí a nezbytných k jeho monitorování. Získají základní znalosti v oblasti působení antropogenních faktorů na jednotlivé složky životního a pracovního prostředí, ekosystémy a lidské zdraví. Budou seznámeni s fyzikálními vlastnostmi atmosféry, zvládnou základy matematického modelování některých fyzikálních procesů znečištění ovzduší, vod a půd a hodnocení kvality ovzduší, vod a půd. Dále budou seznámeni se základy veřejné správy, jejími aplikacemi při ochraně životního prostředí a s příslušnou legislativou. Významnou složkou studia je zvládnutí výpočetní techniky při měření fyzikálních veličin charakterizujících životní prostředí, aby absolventi byli schopni kvalifikovaně používat při monitorování a ochraně životního prostředí moderní měřící techniku, včetně návrhů, realizace a provozování složitých měřících systémů umožňujících sběr a zpracování dat.

(?)

Absolventi ovládají základy fyzikálních disciplín aplikovatelných v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí a principy měření vybraných fyzikálních veličin charakterizujících životní prostředí a nezbytných k jeho monitorování. Získají i základní znalosti v oblasti působení antropogenních faktorů na jednotlivé složky životního a pracovního prostředí, ekosystémy a lidské zdraví. Jsou seznámeni s fyzikálními vlastnostmi atmosféry, zvládnou základy matematického modelování některých fyzikálních procesů znečištění ovzduší, vod a půd a hodnocení kvality ovzduší, vod a půd. Znají základy veřejné správy a její aplikace při ochraně životního prostředí a příslušnou legislativu. Využívají výpočetní techniku při měření fyzikálních veličin charakterizujících životní prostředí, jsou schopni kvalifikovaně používat moderní měřící techniku, včetně návrhů, realizace a provozování složitých měřících systémů umožňujících sběr a zpracování dat.

Absolvent se uplatní na místech odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích regionálního rozvoje se zaměřením na problematiku životního a pracovního prostředí jak v rámci veřejné správy, tak v soukromé sféře na místní a regionální úrovni. Najde uplatnění v územních orgánech státní správy, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v oblasti životního a pracovního prostředí a zaměstnanosti v obcích a regionech.

(?)

N1701

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Monitorování životního prostředí
Zkratka: MZP
Kód: 1604R003
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1702 B1702 AplF Aplikovaná fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty