Účetnictví a daně

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Koncepce studijního programu Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový rámec účetních a daňových souvislostí ekonomických problémů. Program reflektuje stále rostoucí význam účetnictví národní a mezinárodní ekonomiky a akceptuje potřebu další specializace účetnictví, v podnikovém, neziskovém sektoru a ve veřejné správě. Program vyváženým způsobem poskytuje poznatky předmětu teoretického a aplikovaného základu v oblasti daňové politiky státu, jež se odráží v praktické hospodářské politice v tržní ekonomice, v národním i globálním hospodářství a v jejich dopadu na postavení a chování podniku v tomto prostředí.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně disponuje základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Pozornost je věnována zejména účetní a daňové problematice a vlivu daní na firemní finanční politiku. Důraz je kladen na praktické přístupy v oblasti investičního rozhodování, oceňování firem i na praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy, plánování a prognóz. Cílem studia je rovněž osvojení teoretických a praktických vědomostí, znalostí a dovedností v oblastech práva a managementu a ve spojení s aktivní znalostí cizích jazyků a informačních technologií je absolvent schopen samostatně získávat, třídit a analyzovat data a informace o hospodářské situaci firmy v kontextu celkového ekonomického vývoje. Absolvent je schopen řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí.

Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a státní správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto oboru je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost účetního a daňového odborníka.

(?)

N6208 Ekonomika a management

(?)
1
Aktivní studenti
45

Specifikace oboru

Obor: Účetnictví a daně
Zkratka: UD
Kód: 6202R049
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6208 B_EKOMAN Ekonomika a management

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty