Podniková ekonomika a management

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor se člení na předměty povinné části studia a předměty povinně volitelné, které jsou seskupeny do specializací. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé ve studijních programech Ekonomika a management na českých ekonomických fakultách jako jsou mikroekonomie a makroekonomie, matematika a statistika, právo, informatika, cizojazyčná příprava (angličtina a němčina), marketing, management, nauka o podniku a podniková ekonomika, personalistika, podnikové finance, účetnictví, inovační podnikání, řízení projektů a logistika. Volbou specializace student absolvuje povinně další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiných specializací. Podle zaměření specializace si student volí také téma své bakalářské práce. Důraz je kladen na specifické znalosti cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu, ekonomiky a geografie cestovního ruchu, managementu a marketingu, průvodcovské činnosti, informačních technologií, ale také v oblasti řízení organizace.

(?)

Specializace/směr Ekonomika cestovního ruchu

Ve specializaci Ekonomika cestovního ruchu je absolvent profilován pro řídící práci v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu s důrazem na specifické znalosti z managementu a marketingu cestovního ruchu, informatiky, průvodcovské činnosti, analýzy cestovního ruchu a jeho geografických podmínek. Součástí vybaveností studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti cestovního ruchu a komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku cestovního ruchu na tuzemském i zahraničním trhu.

Na nižším a středním stupni řízení v organizacích, nabízejících služby cestovního ruchu, v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, v podnicích poskytujících ubytovací, stravovací, dopravní, lázeňské, kulturně-společenské a sportovní služby, ale i služby průvodců a animátorů. V institucích regionálního rozvoje, vzdělávání, ve státní správě i v orgánech samosprávy, u nás i v zahraničí.

Specializace/směr Finance podniku

Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy, finanční analýzy, oceňování aktiv, platebního a zúčtovacího styku a možnosti využívání pojistné a finanční matematiky.

Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích.

Specializace/směr Management hotelnictví

Ve specializaci Management hotelnictví získá absolvent znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky hotelnictví, managementu hotelového provozu a gastronomie. Zdokonalí si jazykové dovednosti a také znalosti právních norem z dané oblasti, komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku.

Jako odborník na všech stupních řízení v ubytovacích, lázeňských i stravovacích zařízeních u nás i v zahraničí. Vykonávání odborných činností jak provozních, obchodně podnikatelských, tak i řídících v nejrůznějších právně organizačních formách podnikání, pro nižší a střední stupeň řízení ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení a dalších podniků cestovního ruchu, jako jsou kulturní, společenská, sportovní, volnočasová a wellness zařízení, pro podnikatelskou činnost i pro práci v českých a mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.

Specializace/směr Marketing a obchod

Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení firmy a rozvíjeny v souvisejících marketingových disciplínách jako jsou marketingová komunikace, marketing služeb, nákupní marketing a E-marketing.

Absolvent nachází uplatnění zejména v marketingových útvarech firem, ale i v obchodních organizacích.

Specializace/směr Podnikání

Ve specializaci Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech zakládání podniku a investování, malé a střední podnikání, podnikání a obchodování na internetu a s ohledem na možnost působení v nevýrobní sféře v oblasti řízení a ekonomika nevýrobní sféry.

Absolvent nachází uplatnění v rámci podnikatelské sféry i ve veřejném sektoru a při vlastním podnikání.

(?)

N6208 Ekonomika a management

(?)
336
Aktivní studenti
105

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208R086
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6208 B_EKOMAN Ekonomika a management

Nejčastěji zapisované předměty