Podniková ekonomika a management

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika a management jako jsou pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, matematika v ekonomii a statistické pracování dat, právo v mezinárodním obchodě následované skupinou manažerských disciplín strategický management, mezinárodní marketing, řízení inovací, řízení lidských zdrojů, rozhodovací

analýza pro manažery a skupinou disciplín zaměřených do podnikové ekonomiky - manažerské ekonomika, manažerské účetnictví, mezinárodní finanční management, mezinárodní zdanění a daňové systémy. Volbou jedné ze čtyř specializací se student zavazuje absolvovat další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiné specializace. Podle zaměření specializace si student volí také téma své diplomové práce.

(?)

Specializace/směr Finance podniku

Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se finančního plánování a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů, investiční strategie a mezinárodních podnikových financí.

Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

Specializace/směr Marketing a obchod

Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na vyšší úroveň marketingové komunikace, strategický marketing, marketing finančních služeb a fungování obchodních organizací.

Absolventi se uplatní v marketingových funkcích na všech stupních řízení, v pozici vlastníků svých firem, ve všech odvětvích národního hospodářství, v organizacích všech typů v soukromém i veřejném sektoru, v tuzemských i nadnárodních společnostech.

Specializace/směr Podnikání

Pokračováním ve studiu specializace Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech podnikatelského prostředí, podnikového controllingu, managementu, marketingu, společenské odpovědností organizací a krizového managementu.

Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik nebo neziskovou organizaci, kde se uplatní na pozici vyššího managementu v oblasti řízení a rozhodování.

Specializace/směr Účetnictví a daně

Ve specializaci Účetnictví a daně si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na účetnictví obchodních společností, mezinárodní účetnictví a účetní standardy, správu daní a daňové řízení. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management je prohloubení všeobecných, odborných a zejména teoretických znalostí daného studijního programu tak, aby je absolvent uměl využívat v rozhodovacích procesech včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií a na základě získaných znalostí a zkušeností byl motivován k aktivnímu řešení problémů teorie i praxe podnikové ekonomiky. Získané znalosti by také měly podporovat jeho tvůrčí činnost v oblasti dalšího vzdělávání se či výzkumu.

Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

(?)

P6208 Ekonomika a management

(?)
111
Aktivní studenti
423

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208T086
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6208 N_EKOMAN Ekonomika a management