ARCHKRA041 Archeologie historické krajiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je obeznámit s problematikou archeologického výzkumu historické krajiny, pojímaného jako proměnlivého komplexu vzájemně se ovlivňujících přírodních faktorů a antropogenních aktivit. Kurs zaměří na poznání struktury, dílčích entit a vývoje historické krajiny a na tradiční i nové metody jejího výzkumu.
Osnova
 • 1. Úvod – terminologie, dějiny bádání, vývoj přírodních podmínek ve středověku. 2. Metodika výzkumu krajiny a historické prameny. 3. Krajina jako komplex sídelních a přírodních areálů a interakce přírodních sil a antropogenních aktivit. 4. Stará sídelní oblast vs. periferie, les ve středověku 5. Hranice a komunikace ve středověku. 6. Zemědělství a chov ve středověké krajině. 7. Raný středověk – časně slovanské osídlení v krajině. 8. Raný středověk – velkomoravské a mladohradištní osídlení v krajině. 9. Vrcholný středověk – kláštery a panská sídla v kolonizační oblasti. 10. Vrcholný středověk – velká středověká kolonizace 11. Vrcholný středověk – urbánní sídla v krajině. 12. Novověká krajina – rybnikářský boom, valašská a „alpská“ kolonizace. 13. Krajina v industriálním období
Literatura
  povinná literatura
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
 • Černý, E.: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko – geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno 1992.
  doporučená literatura
 • Žemlička, J: Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014.
 • Klápště, J.: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100-1600. Sheffield – Bristol, 2016.
 • Graham-Cambell, J. – Valor, M.: The Archaeology of Medieval Europe, Vol. 1, Eighth to Twelfth Centuries AD. Aarhus 2007.
 • Černý, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha 1979.
 • Sádlo, J et al.: Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha 2008.
 • Žemlička, J.: Počátky Čech královských 1198 – 1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
 • Klápště, J.: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994.
 • Beranová, M. – Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha 2010.
 • Pryor, F.: The Making of the British Landscape. How We Have Transformed the Land, from Prehistory to Today. London 2010.
 • Muir, R.: Landscape Encyclopaedia: A reference Guide to the Historic Landscape. London 2004.
 • Boháč, Z.: Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století, Historická demografie 12, 1987, 59–87.
 • Hoskins, W. G.: The Making of the English Landscape. Leicester 1955 (a pozdější vydání).
 • Lokoč, R. – Lokočová, M.: Vývoj krajiny v České republice. Brno 2016.
  neurčeno
 • Státní archeologický seznam (http://isad.npu.cz/)
 • Kováčik, P. et al.: Predikční archeologická mapa. 2020 (http://historickakrajina.cz/predikcni-mapa/)
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.