ARCHSTN006 Proseminář z archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Písemný test. Vypracovat a prezentovat referát. Docházka 75%.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři jsou prostřednictvím referátů posluchačů a rozpravou nad nimi procvičovány a rozšiřovány znalosti, získané v předmětu Úvod do studia archeologie.
Výstupy z učení
Referáty se budou dotýkat následujících témat a okruhů témat:viz. osnova
Osnova
 • 1. Archeologie jako historická věda a její společenské poslání. 2. Spolupráce archeologie s jinými vědními obory. 3. Archeologické prameny a jejich kategorie. 4. Archeologický klasifikační systém. 5. Chronologie a periodizace. 6. Typologie a stratigrafie. 7. Radiokarbonová metoda a dendrochronologie. 8. Geomorfologie a petroarcheologie. 9. Archeogenetika, osteologie a paleobotanika. 10. Etnologická paralela 11. Vývoj přírodního prostředí a metody jeho poznávání. 12. Dějiny archeologie v českých zemích. 13. Terénní rekognoskace a její metody.
Literatura
  povinná literatura
 • Kuna, M. (ed.): Pravěký svět a jeho poznání, Archeologie pravěkých Čech, 1, Praha 2007.
 • Podborský, V.: Úvod do studia archeologie. Brno 2014.
 • Bouzek, J. (ed.): Dějiny archeologie I, II, Praha 1983, 1984.
  doporučená literatura
 • Bouzek, J: Klimatické změny ve středoevropském pravěku. Archeologické rozhledy 57, 2005, 493-528.
 • Angeli, W: Archaeologisches Erkennen. Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien 127, 1997, 21-31.
 • Böhm, J.: Studie o periodizaci pravěkých dějin. Památky archeologické 44, 1953, 1-32.
 • Beneš, J. – Pokorný, P. (eds.): Bioarcheologie v České republice. Praha 2008.
 • Bína, J – Demek, J.: Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Praha 2012.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Písemný test. Vypracovat a prezentovat referát. Docházka 75%.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.