ARCHSTN007 Archeologie českých zemí - raný a vrcholný středověk

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–9:40 M11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN007/A: St 9:45–10:30 M11, P. Kováčik, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost historie raného a vrcholného středověku v českých zemích a Evropě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní kursu bude uvedení posluchačů do základní problematiky raně středověké a vrcholně středověké archeologie v našich zemích s nezbytnými přesahy do sousedních oblastí. Úvodem budou obeznámeni se základní charakteristikou, chronologií a periodizací období, dále se základní terminologií a metodologií předmětu, jakož i se stručným přehledem dějin bádání a základními prameny informací. Následně budou posluchači seznámeni s vývojem osídlení, s jednotlivými druhy a typy lokalit (sídel, exploatačních a výrobních areálů, pohřebišť a religiosních míst, komunikačních tras atd.) a jejich dílčích částí (např. obydlí, hospodářských staveb, sakrálních staveb, fortifikací) s postižením jejich nejdůležitějších urbanistických aspektů. Předmětem zájmu budou přirozeně i mobilní předměty hmotné kultury (vč. exploatace surovin, výroby a směny), ale i možnosti rekonstrukce duchovní kultury na základě archeologických nálezů v tomto období. Seminář bude zaměřen na aktivní práci posluchačů (rešerše, referáty, eseje) při využití základní dborné literatury a archivních pramenů, a to na dílčích tématech, omezených chronologicky, geograficky, podle potřeby příp. i druhem hmotných pramenů. Zároveň by práce posluchačů měly reflektovat i široký interdisciplinární přesah archeologie středověku.
Výstupy z učení
Identifikace hmotných pramenů z daného období. Využití písemných pramenů. Vyhodnocování vědeckých poznatků. Analýza odborného textu.
Osnova
 • 1. Úvod – definice, terminologie, chronologie a periodizace, dějiny bádání a metodologie. 2. Počátky Slovanů – původ a migrace, časněslovanské období, avarské a franské vlivy. 3. Velkomoravské období 1. 4. Velkomoravské období 2. 5. Mladohradištní období 1. 6. Mladohradištní období 2. 7. Hmotná kultura raného středověku (vč. exploatace surovin, výroby a směny). 8. Archeologie kolonizační vesnice. 9. Archeologie neurbánních sídel elit. 10. Archeologie prvních středověkých měst. 11. Archeologie církevní architektury. 12. Archeologie vrcholně středověké exploatace, výroby a směny. 13. Hmotná kultura vrcholného středověku.
Literatura
  povinná literatura
 • Procházka, R.: Archeologie a poznání moravských a slezských měst. Archaeologia historica 32, 2007, 37-80.
 • Černý, E.: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko – geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno 1992.
 • Unger, J.: Archeologie středověku. Odraz života lidí v archeologických pramenech. Hradec Králové 2008.
  doporučená literatura
 • Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.
 • LeGoff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 2005.
 • Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha 1992.
 • Hoffmann, F.: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009.
 • Wieczorek, A. – Hinz, H-M.: Europas Mitte um 1000. Beiträgezur Geschichte, Kunst und Archäologie 1-3, Stuttgart 2000. (česká mutace Střed. Evropy okolo roku 1000, svazky 1,2, katalog. Praha 2016).
 • Vařeka, P.: Archeologie středověkého domu. I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí. Plzeň 2004.
 • Lutovský, M.: Raně středověká archeologie v Čechách. Úvod do studia. Hradec Králové 2009.
 • Carver, M. – Klápště, J. (ed.): The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 2. Twelfth to Sixteenth Centuries AD. Aarhus 2007.
 • Chropovský, B.: Slované. Historický, politický a kulturní vývoj a význam. Praha 1989.
 • Smetánka, Z.: Hledání zmizelého věku. Praha 1987.
 • Časopis Archaeologica historica.
 • Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
 • Klápště, J.: Das frühmittelalterliche Dorf in Böhmen und Mähren: Glanz und Elend des aktuellen Forschungsstandes. In: Jeute, G. H. - Schneeweiß, J. - Theune, C. (eds.): Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt und Siedlungsarcheologie Mitteleuropas. Fests
 • Graham-Cambell, J. – Valor, M. (ed.): The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1. Eighth to Twelfth Centuries AD. Aarhus 2007.
 • Procházka, R.: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Brno 2009.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN007