ARCHSTN011 Archeologická památková péče a management archeologického výzkumu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 13:05–14:40 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN011/A: St 12:15–13:00 M6, P. Kováčik
Předpoklady
Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Důvodem ochrany archeologických památek je především jejich neopakovatelnost a nenahraditelnost jako dokladů minulosti ale i jako základního informačního zdroje archeologie jako vědního oboru. Úkolem kursu je proto seznámení posluchačů se základními tématy komplikované oblasti problematiky archeologické památkové péče, resp. managementu archeologického dědictví. Cílem je, aby se absolventi dokázali orientovat v základních rysech společenského, legislativního a metodického přístupu k archeologickému dědictví ve světě, v odpovídající národní a evropské legislativě, jakož i v organizaci archeologické památkové péče v ČR. Absolventi kursu budou v souladu s platnou legislativou obeznámeni se základními fázemi organizace přípravy (tvorba rešerše, výběr optimálního postupu, příprava rozpočtu, koncipování dohody o provedení archeologického výzkumu, sestavení pracovního týmu) a organizace vlastní realizace záchranného archeologického výzkumu (organizace vlastních exkavačních prací, vedení terénní dokumentace, administrativa výzkumu, laboratorní ošetření a evidence nálezů, zpracování terénní dokumentace, vyhodnocení výzkumu a koncipování nálezové zprávy) i se základními zásadami při práci v rámci tohoto procesu, a to včetně instruktážních ukázek na reálných i modelových praktických příkladech v rámci semináře.
Výstupy z učení
Orientace v základních rysech společenského a metodologického přístupu k archeologickému dědictví.
Osnova
 • 1. Úvod a terminologie (badatelské a záchranné výzkumy, management archeologického dědictví). 2. Archeologická památková péče v zahraničí. 3. Vývoj archeologické památkové péče v českých zemích. 4. Maltská úmluva a česká legislativa archeologické památkové péče. 5. Archeologické instituce v ČR 6. Management v záchranné archeologii. 7. Zdroje informací při přípravě záchranného archeologického výzkumu. 8. Jednání se stavebníkem a dalšími dotčenými subjekty. 9. Projekt záchranného archeologického výzkumu, výzkumný tým. 10. Příprava rozpočtu záchranného archeologického výzkumu. 11. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu. 12. Kontrolní mechanizmy, bezpečnost práce a související předpisy. 13. Archeologie a zájmy současné společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Nejedlý, V.: Obrysy přístupů k památkové péči na Moravě do poloviny 20. století. In: kol: Památková péče na Moravě, 9- 110, Brno 2002.
 • Kováčik, P. Terénní teorie a praxe I. Archeologická památková péče. Management archeologického výzkumu. Opava 2014.
 • Bureš, M.: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem. Zprávy památkové péče 66, 2, 2006, 91-99.
  doporučená literatura
 • Čižmář, M.: Detektor ano, nebo ne? Archeologie a detektory kovů. Archeologické rozhledy 58, 2006, 284-290.
 • Dragoun, Z.: Památkový zákon a případ židovského hřbitova v Praze 1 – Vladislavově ulici. Archeologické rozhledy 52, 2000, 447-452.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN011