ARCHSTN039 Archeologie středověké a novověké vesnice

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost českých a evropských dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět posluchačům přiblíží proces urbanizace jako součást historických strukturálních změn směřujících k formování městského typu sídel ve středověku a novověku. Vznik a vývoj měst spolu s jejich definicí, funkcí a typologií bude probrán na základě současných poznatků, které se týkají vývoje půdorysné dispozice, opevnění, parcelace, profánní a sakrální zástavby, veřejných prostranství nebo komunikační sítě. V přednáškové části výkladu bude faktografie konfrontována s poznatky hospodářských, sociálních, právních a kulturních dějin; v semináři budou základní témata rozvíjena prostřednictvím domácích i zahraničních analogií.
Výstupy z učení
Přednáškové lekce seznámí posluchače s rurální problematikou historického osídlení jako součásti kolonizačních změn. Posluchačům bude představena proměna podoby středověké a novověké vsi, půdorysné dispozice, zástavby, hmotného vybavení, hospodářského zázemí a propojení s urbánním prostředím. V rámci přednášek budou tematické okruhy probírány v návaznosti na hospodářské a sociální aspekty, spojené s organizací agrární a živočišné výroby, doplňkovými formami obživy, sociálními poměry a specifiky života na vesnici. V seminářích budou základní témata podrobněji rozvíjena na příkladech z archeologické praxe.
Osnova
 • Struktura středověkého a novověkého osídlení, metodika studia, prameny, literatura. 2. Proměny venkovského osídlení, kolonizace, emfyteuze, zanikání vesnic. 3. Raně středověká sídliště, zemědělská výroba, produkční oblasti. Raně středověký dům. 4. Vrcholně středověká a novověká podoba vsi, půdorysná dispozice, zástavba. Vrcholně středověký a novověký dům. 5. Zemědělské zázemí vesnice, typy plužin, les. 6. Produkce a zpracování potravin a doplňkové formy obživy. 7. Zemědělské a řemeslné nářadí jeho funkce a využití. 8. Další surovinové zdroje historické vesnice. 9. Řemeslná výroba na historické vesnici. 10. Vesnice v zázemí města (šosovní, vikbildní a zádušní). 11. Organizace a paleoekonomika středověké a novověké vesnice. 12. Sociální struktura vesnické společnosti. 13. Zvyky a rituální praktiky spojené s každodenním životem na vesnici.
Literatura
  povinná literatura
 • Klápště, J.: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání. In: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław – Praha 2002, 327-338.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 4. Venkovský lid, národnostní otázka. Praha 1999.
 • Petráňová, L. – Petráň, J.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha 2000.
  doporučená literatura
 • Andersson, H. – Scholkmann, B. – Kristiansen, M. S.: Medieval Archaeology at the Outset of the Third Millenium: Research and Teaching. In: The Archaeology of Medieval Europe. Volume 1 (Graham-Campbell, J.–Valor, M., eds.), 19– 45. Aarhus 2007.
 • Thoen, E.: „Social Agrosystems“ as an Economic Concept to Explain Regional Differences. In: Lan-dholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages – 19th century), (van Bavel, B. – Hop-penbrouwers, P., eds.), 47–66. Turnhout 2004.
 • Klápště, J.: On the mening of agrarian tools from a Czech perspective, Ruralia 10, 2016, 443-448.
 • Nekuda, R.: Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě. Brno 2002.
 • Nekuda, V.: Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic. Příspěvek k dějinám středověké vesnice. Brno 1975.
 • Belcredi, L.: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno 2006.
 • Nekuda, V.: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno 1985.
 • Smetánka, Z.: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha 1988.
 • Krajíc R.: Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica 12, 1987, 85-95.
 • Čechura, J.: Teorie agrární krize pozdního středověku–teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech. Metodická studie. Archaeologia historica12, 1987,129-144.
 • Klír, T., Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu, Archaeologia historica 35, 2010, 1-2, 373-391.
 • Cerman, M. – Maur, E., Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750, ČČh 2000, 737–774.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.