ARCHSTN047 Úvod do studia archeologie novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Samuel Španihel, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Samuel Španihel, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARCHSTN047/A: každý sudý čtvrtek 15:35–18:50 M6, S. Španihel
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvodní kurz, který posluchače seznámí se základní problematikou archeologie raného novověku v evropském a následně i česko-moravském prostředí. Sleduje přerod středověku do raného novověku a zaměřuje se zejména na odlišnosti nového období oproti starším etapám. Velkou pozornost soustřeďuje také na hmotnou kulturu, která zažívá v raném novověku kvantitativní i kvalitativní rozmach.
Osnova
 • 1. Úvodní seznámení s archeologií novověku v evropsko-severoamerickém prostředí (osobnosti, publikace, společnosti), základní definice, chronologizace a metody. Rozdíly mezi archeologií starších období a archeologií raného novověku. Spolupráce s dalšími vědnými odbory (etnografie, historie, architektura, kartografie a další). 2. Historický rámec raného novověku v Evropě se zřetelem na přechodní období mezi středověkem a novověkem. Chronologie a nejvýznamnější události – objevení „Nového světa“ a jeho vliv na Evropu (vnitrozemí versus přímořské oblasti), rozpad jednotného západního křesťanství, turecká hrozba, Habsburkové, nástup kapitalizmu, třicetiletá válka, renesance a baroko. 3. Historický rámec raného novověku v Českých zemích se zřetelem na přechodné období mezi středověkem a novověkem. Chronologie a nejvýznamnější lokální události a odraz výše uvedených evropských událostí. 4. Změny v krajině a noví lidé – barokní krajina, osídlování a hospodářství horských poloh, rybníky, Valaši, Habáni. 5. Město (obchod, cechy, nové struktury) raně novověkého období 6. Vesnice (dům, dvůr, polnohospodářství) raně novověkého období. 7. Náboženství a pohřební ritus, specifika jednotlivých náboženství, architektura hřbitova a typická materiální kultura (svátostky, křížky apod.) 8. Vojenství (pevnosti, bojiště, výstroj a výzbroj) v raném novověku. 9. Raně novověká keramika (užitková keramika, kachle, dýmky) domácí produkce Českých zemí I. Všeobecné vývojové tendence. 10. Raně novověká keramika (užitková keramika, kachle, dýmky) domácí produkce Českých zemí II. Regionální výrobní okruhy v České republice a okolí. 11. Základní přehled raně novověkých artefaktů produkované mimo území Českých zemí, zaměřeno primárně na keramiku – hrnčiny, kameniny, porcelán a jeho náhražky. 12. Mladší novověk neboli období průmyslové archeologie. Úvod do další etapy, evropsko-severoamerické, prostředí (osobnosti, publikace, společnosti), základní definice, chronologizace a metody. Specifika daného období. 13. Výběr nejtypičtějších jevů průmyslového období a specifické projevy hmotné kultury.
Literatura
  povinná literatura
 • Pajer, J. 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici, Ústav lidového umění: Strážnice.
 • Periodikum: Post-Medieval Archaeology, Sheffield (výběr)
 • Sborník: Studies in post-medieval archaeology 1-4, Archaia Praha: Praha
  doporučená literatura
 • Mehler, N. 2013 (ed.): Historical Archaeology in Central Europe, special publication number 10, Society for Historical Archaeology, Rockville.
 • Štajnochr, V. 2006: Mísy. Studia funkcí novovĕké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 10, 959-1026.
 • Hurst, J. G. – Neal David, S. – Beuningen, H. J. E. 1986: Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650. Rotterdam papers VI: a contribution to medieval archeology, Rotterdam.
 • Štajnochr, V. 1998: Dva etnoikonografické exkurzy do novověké keramiky a keramika v archeologii, Archeologické rozhledy 50, 1998/1, 35-42.
 • Bůžek, V. a kol. 2010: Společnost českých zemí v raném novověku, Praha.
 • Periodikum: Archaeologia historica, Brno (výběr, číslo 42/2 povinné)
 • Štajnochr, V. 2005: Džbány. Studia funkcí novovĕké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 9, 729-778.
 • Pajer, J. 2006: Studie o novokřtĕncích, Strážnice.
 • Andrén, A., 1995: Between Artifacts and Texts: Historical Archaeology in Global Perspective, New York.
 • Štajnochr, V. 2004: Hrnce pro tepelné zpracování pokrmů. Studia funkcí novovĕké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 8, 801-851.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test, referát, účast minimálně 50 %
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN047