ARTAVTNP18 Interpersonální komunikace a rétorika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 18:55–19:40 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP18/A: Út 19:45–20:30 M8, S. Schneiderová
Předpoklady
K absolvování tohoto předmětu nejsou zapotřebí žádné specifické předpoklady. Studenti rozvíjejí obecnou sociální dovednost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se učí chápat řečový projev jako cílené sociální chování odpovídající typu činnosti a vlastnostem komunikační situace. Jednotlivé vlastnosti mluveného a psaného textu se pokoušejí vztahovat k dosavadním poznatkům o jazyce. Jsou seznámeni s nejnovějšími teoriemi o komunikaci v dialogu. Mluvené i psané projevy (percepčně) poznávají jako realizaci konkrétní funkce – komunikační, odborně sdělné, direktivní, persvazivní atp. V produkci vlastních textů uplatňují získané poznatky.
Výstupy z učení
Studenti prohloubí své znalosti o současné jazykové situaci, zdokonalí dovednosti v oblasti zvukové realizace mluveného projevu, kultury řeči, ale i v oblasti tvorby souvislého (zejména argumentačního) textu.
Disciplína se také zaměří na psychologii týmové spolupráce a strategii efektivního vedení týmu. Studenti se prožitkovou formou naučí chápat vlastní přínos v týmu i význam ostatních členů. To vše s důrazem na efektivní komunikaci, vzájemnou spolupráci a řešení konfliktních situací.
Osnova
 • 1. Dialog vs. monolog, kompoziční vlastnosti dialogu
 • 2. Typ činnosti jako určující faktor vlastností mluveného a psaného textu
 • 3. Faktory komunikační situace
 • 4. Neverbální komunikace
 • 5. Elektronická komunikace
 • 6. Možnosti analýzy textu
 • 7. Zvukové (grafické) prostředky řeči jako modifikátory funkce textu mluveného i psaného
 • 8. Ostatní jazykové prostředky modifikující funkci textu mluveného i psaného (lexikální, gramatické, stylistické)
 • 9. Rétorika – stručný vývojový přehled
 • 10. Realizace persvazivní funkce v rétorských projevech současnosti
 • 11. Neorétorika – umění přesvědčit v dialogu (teze a argument)
 • 12. Rétorika v médiích
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
  doporučená literatura
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.). info
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha, 2009. info
 • HAYES, N. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha, 2005. ISBN 80-7178-983-6. info
 • ČAKRT, M. Kdo jsem já, kdo jste vy? Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2002. ISBN 80-85943-12-3. info
 • BENNIS, W. Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci. Praha, 2001. ISBN 80-7261-045-7. info
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-308-0. info
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha : Managment Press, 2000. ISBN 80-85943-81-6. info
 • JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. a kol. Argumentace a umění komunikovat. Brno, 1999. info
 • Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998. info
 • KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, 2. vyd., 1998. info
 • LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, 1997. info
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. info
 • CMÍRALOVÁ, J. Učte se mluvit. Praha, 1995. info
 • LANGER, A. Úspěch veřejné promluvy. Kapitoly z rétoriky. Praha, 1993. info
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Kapitoly z rétoriky. Praha, 1992. info
 • KOŘENSKÝ, J. Komunikace a čeština. Jinočany: H&H, 1992. ISBN 80-85467-92-5. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • DOHALSKÁ, M. a kol. Mluvím, mluvíš, mluvíme. Kapitoly z moderní rétoriky. Praha: Horizont, 1985. info
 • HOLMAN, J. Moderní rétorika. Praha, 1978. info
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP18