UBKCJLBK15 Novější světová literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vymezit základní tendence ve světové literatuře resp. ve vybraných národních literaturách či oblastech (angloamerická, německá, ruská, francouzská, latinskoamerická) od doby preromantismu až do kulturních projevů postmoderny, tedy v tzv. dlouhé moderně. V předmětu se sledují klíčové směry, ale i všeobecně kulturní tendence estetických, žánrových nebo diskurzivních praktik daných období či epoch.
Výstupy z učení
Student se bude dostatečně orientovat v novější světové literatuře a bude schopen o ní kontextuálně přemýšlet a ústně i písemně pojednávat, a to na základě vlastní četby, jakož i znalostí zprostředkovaných jednotlivými přednáškami v rámci kurzu.
Osnova
  • 1. Osvícenství a preromantismus (Voltaire, J. J. Rousseau, L. Sterne) 2. Romantismus v evropských literaturách (Anglie, Francie, Německo) 3. Realismus (ruský, anglický a francouzský realismus) 4. Naturalismus (E. Zola a tainovský determinismus) 5. Moderna. Proudy druhé poloviny 19. století (impresionismus, symbolismus a koncepce fin de siècle 6. Avantgarda a její projevy I. (expresionismus, futurismus, kubismus a kubofuturismus) 7. Avantgarda a její projevy II. (dada a surrealismus) 8. Próza mezi dvěma světovými válkami I.: anglicky psaná próza (modernismus, estetika Bloomsbury, „ztracená generace“) 9. Próza mezi dvěma světovými válkami II.: německy psaná próza (německá měšťanská kultura, německá židovská i nežidovská tvorba v českých zemích) 10. Próza druhé poloviny 20. století I.: existencialismus (filozofická východiska, A. Camus, J.-P. Sartre) 11. Próza druhé poloviny 20. století II.: Beat Generation (J. Kerouac, A. Ginsberg ad.) 12. Próza druhé poloviny 20. století III.: magický realismus a postmoderna (G. G. Márquez, U. Eco) 13. Postkoloniální literatura
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Průběžná četba. Písemná práce. Písemný test.
Informace učitele
Zkušební okruhy: 1) Umělecké a myšlenkové koncepce 18. století (filozofické a beletristické dílo Voltairovo, význam encyklopedistů, specifické postupy v prózách J. J. Rousseaua, anglický sentimentalismus, žánrové různotvary v románu 18. století - gotický román, román výchovný, román filozofický apod.) Osvícenství v americké literatuře 2) Pojetí romantismu v americké a evropské literatuře (rozpor "ducha a světa", inovace v žánrech a pojetí lyriky, generační hlediska, konfesionální aspekty, velká historická vyprávění, záliba v exotismu apod.) Anglické a britské varianty romantismu: gotické prvky, transcendentalismus 3) Cesty románu 19. století (obraz měnícího se světa u anglických, amerických, francouzských a ruských romanopisců, pojetí naturalistického románu u E. Zoly, americká varianta naturalismu) 4) Moderna druhé poloviny 19. století (umělecké inovace v básnickém výrazu u Baudelaira, prokletých básníků a symbolistů, formování nové estetiky v díle J.-K. Huysmanse a Oscara Wildea) 5) Avantgarda - program nového umění (specifika jednotlivých směrů: futurismus, expresionismus, dada, surrealismus apod., jejich představitelé) 6) Angloamerický modernismus: Imagismus a Vorticismus Ezry Pounda, impresionismus Virginie Woolfové, epifanie v tvorbě Jamese Joyce. 7) Imaginace groteskního světa u německy píšících autorů (zejm. F. Kafka a R. Musil) a hledání existencialistických východisek (J.-P- Sartre, A. Camus, S. de Beauvoir) 8) Některé tendence ve světové literatuře druhé poloviny 20. století (Beat Generation - A. Ginsberg, J. Kerouac, rozvoj románu v latinsko-amerických literaturách - pojetí magického realismu u G. Garcíi Márqueze, magický realismus v americké židovské literatuře: Bernard Malamud, vymezení postmoderny v textech U. Eca)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK15