UBKCJLBK28 Starší česká literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
4p+8s/sem. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Odhodlání číst texty ve staré a střední češtině a odvaha setkávat se s něčím jiným.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porozumění specifičnosti staré (české) literatury. Základní přehled po dějinách staré české literatury. Interpretace stěžejních památek.
Výstupy z učení
Kurz seznamuje studující se specifiky tzv. starší české literatury v jejím vícejazyčném rámci a s důrazem na dobové komunikační funkce. Studentky/studenti budou po absolvování schopni:
- popsat jednotlivé etapy vývoje staršího českého písemnictví, zejména jejich žánrovou skladbu;
- charakterizovat nejvýznamnější (kanonická) díla staroslověnské, latinské, české a německé slovesné tvorby;
- vnímat tato díla v jejich chronologickém sledu;
- shrnout rozdíly mezi moderní a předmoderní literaturou.
Osnova
 • Specifické rysy starší české literatury a její periodizace.
 • Vícejazyčný kontext starší české literatury.
 • Originalita nebo odvozenost? Literární druhy a žánry.
 • Starší česká literatura a hudba. Starší česká literatura a výtvarné umění.
 • Počátky česky psané literatury.
 • Česká literatura 14. a 15. století.
 • Česká literatura na konci 15. století a ve století šestnáctém.
 • Literatura 17. a 18. století.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, J., A. STICH, J. JANÁČKOVÁ a J. HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • Moravo, Čechy, radujte se. Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. Uspořádali V. Bok, J. Pokorný. Praha: Aula, 1998
 • DOLEŽALOVÁ, L. et al. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017
 • HAVRÁNEK, B., HRABÁK, J. et al. (eds.): Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/antologie/vybor-z-ceske-literatury).
 • Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Red. A. Jakubcová. Praha: Academia, 2007.
Výukové metody
Přednášky (formou prezentace), diskuse, cvičení, týmová práce, pozorné čtení děl s komentářem, seminární práce.
Metody hodnocení
Seminární práce, písemný test (skládá se z 12 otázek hodnocených 12 body, k úspěšnému složení je třeba dosáhnout minimálně 8 bodů).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBK28