UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–8:50 H9
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP16/A: Po 8:55–9:40 H9, K. Dufková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do základních gramatických jevů nejstaršího spisovného slovanského jazyka – staroslověnštiny. Staroslověnština ukazuje pozdní fázi společného praslovanského základu všech slovanských jazyků včetně češtiny. Výuka je zaměřena na poznání této fáze v kontrastu s češtinou a ostatními slovanskými jazyky.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - popsat gramatický systém staroslověnštiny v kontrastu s češtinou - chápat rozdíl v systému jmen ve staroslověnštině a češtině - chápat rozdíl v systému sloves ve staroslověnštině a češtině - číst staroslověnské texty v cyrilici
Osnova
 • 1. Význam studia staroslověnštiny a její typické rysy v kontextu slovanských jazyků.
 • 2. Gramatické kategorie jmen, o-kmeny maskulin a neuter, prézentní tvary atematického slovesa byti a tematických sloves 1. třídy.
 • 3. Skloňování a-kmenů, měkké deklinace maskulin a neuter, jmenné skloňování adjektiv, tematická slovesa 2. a 3. třídy.
 • 4. Skloňování ja-kmenů substantiv a adjektiv, skloňování i-kmenů, tematická slovesa 4. třídy, aorist.
 • 5. Skloňování u-kmenů a nt-kmenů, prézens atematických sloves, aorist.
 • 6. N-kmeny neuter a maskulin, s-kmeny, imperfektum, imperativ.
 • 7. R-kmeny, zájmena rodová měkká, osobní zájmena, perfektum, plusquamperfektum, kondicionál, futurum, supinum.
 • 8. Skloňování ъv-kmenů, rodová zájmena tvrdá, tázací zájmena, participium prézenta aktiva.
 • 9. Participium préterita aktiva, participium prézenta pasiva, participium perfekta pasiva.
 • 10. Absolutní a adnominální dativ, základní číslovky.
 • 11. Složená adjektiva a jejich skloňování.
 • 12. Stupňování adjektiv.
 • 13. Skloňování složených participií.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc ? Praha, 2006. info
  doporučená literatura
 • VEČERKA, R. Staroslověnská čítanka., Praha:Karolinum, 1997. info
 • KURZ, Josef. Učebnice jazyka staroslověnského. Praha, 1969. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP16