UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do nejdůležitějších vývojových tendencí od pračeštiny po novou češtinu. Ve výuce je probírán hláskoslovný a morfologický vývoj s ukázkami textů staré češtiny,
Výstupy z učení
Student bude schopen: - definovat jednotlivá období vývoje češtiny s příslušnou jazykovou charakteristikou - vysvětlit hláskoslovný vývoj od pračeštiny po novou češtinu - vysvětlit morfologické změny od pračeštiny po novou češtinu
Osnova
 • 1. Periodizace vývoje češtiny.
 • 2. Vývoj hláskosloví na rozhraní praslovanštiny.
 • 3. Hláskové změny 10.–14. století.
 • 4. Hláskové změny od 14. století.
 • 5. Vývoj deklinace substantiv I: gramatické kategorie jmen, o-kmeny a jo-kmeny maskulin.
 • 6. Vývoj deklinace substantiv II: měkké kmeny maskulin a neuter, u-kmeny, o-kmeny neuter.
 • 7. Vývoj deklinace substantiv III: a-kmeny a ja-kmeny, i-kmeny maskulin a feminin, konsonantické kmeny.
 • 8. Zájmena osobní, rodová a přivlastňovací ve svém vývoji.
 • 9. Vývoj skloňování adjektiv jmenných, složených, přivlastňovacích, stupňování adjektiv.
 • 10. Vývoj a skloňování tvarů číslovek.
 • 11. Vývoj sloves I: rozdělení sloves, gramatické kategorie, atematická slovesa.
 • 12. Vývoj sloves II: kategorie způsobu, slovesného rodu, participia a jejich funkce, tematická slovesa.
 • 13. Vývoj sloves III: infinitiv, supinum, důležité vývojové tendence sloves.
Literatura
  povinná literatura
 • PLESKALOVÁ, J. Stará čeština pro nefilology., Brno:MU, 2001. info
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN Praha 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1. - 4. Praha 1894 - 1929. info
 • PORÁK, Jaroslav. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. - 18. století). Praha, 1979. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.