UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do nejdůležitějších vývojových tendencí od pračeštiny po novou češtinu. Ve výuce je probírán hláskoslovný a morfologický vývoj s ukázkami textů staré češtiny,
Výstupy z učení
Student bude schopen: - definovat jednotlivá období vývoje češtiny s příslušnou jazykovou charakteristikou - vysvětlit hláskoslovný vývoj od pračeštiny po novou češtinu - vysvětlit morfologické změny od pračeštiny po novou češtinu
Osnova
 • 1. Periodizace vývoje češtiny.
 • 2. Vývoj hláskosloví na rozhraní praslovanštiny.
 • 3. Hláskové změny 10.–14. století.
 • 4. Hláskové změny od 14. století.
 • 5. Vývoj deklinace substantiv I: gramatické kategorie jmen, o-kmeny a jo-kmeny maskulin.
 • 6. Vývoj deklinace substantiv II: měkké kmeny maskulin a neuter, u-kmeny, o-kmeny neuter.
 • 7. Vývoj deklinace substantiv III: a-kmeny a ja-kmeny, i-kmeny maskulin a feminin, konsonantické kmeny.
 • 8. Zájmena osobní, rodová a přivlastňovací ve svém vývoji.
 • 9. Vývoj skloňování adjektiv jmenných, složených, přivlastňovacích, stupňování adjektiv.
 • 10. Vývoj a skloňování tvarů číslovek.
 • 11. Vývoj sloves I: rozdělení sloves, gramatické kategorie, atematická slovesa.
 • 12. Vývoj sloves II: kategorie způsobu, slovesného rodu, participia a jejich funkce, tematická slovesa.
 • 13. Vývoj sloves III: infinitiv, supinum, důležité vývojové tendence sloves.
Literatura
  povinná literatura
 • PLESKALOVÁ, J. Stará čeština pro nefilology., Brno:MU, 2001. info
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN Praha 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1. - 4. Praha 1894 - 1929. info
 • PORÁK, Jaroslav. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. - 18. století). Praha, 1979. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.