UBKCJLBP30 Základy editorské praxe 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalost textologické terminologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška podává základní informace související s problematikou ediční praxe. Seznamuje se základními postupy práce s textem určeným k vydání, jeho jazykovou úpravou, psaním ediční poznámky, tvorbou komentáře, záznamem variant. Příklady volí ze starších i novějších kanonických děl nejen české, ale i světové literatury (např. F. Kafky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen napsat ediční poznámku, komentář, případně zaznamenat různočtení.
Osnova
 • Dílo Franze Kafky a ediční praxe.
 • Produkce a recepce textu.
 • Slezské písně Petra Bezruče.
 • Kritéria editorského přístupu.
 • Život svaté Kateřiny, Život Jozefóv.
 • Příprava textu k vydání.
 • Jazyková úprava textu: textový pramen a pravopisná norma.
 • Ediční poznámka a textově kritický aparát.
 • Komentář (literárněhistorický, lingvistický apod.), vysvětlivky, slovníček.
 • Různočtení (varianty).
 • Ediční zpracování dokumentů a odborných textů.
Literatura
  povinná literatura
 • Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: ÚČL AV ČR, 2018. info
 • ŠPIRIT, M. Textologie dnes. Příručka pro začínající editory. Praha: ÚČL AV ČR, 2019. info
  doporučená literatura
 • ČERVENKA, M. Textologické studie. Praha, 2009. info
 • DAŇHELKA, J. Textologie a starší česká literatura. Ed. J. Sichálek. Praha: ÚČL AV ČR, 2013.
 • CHARYPAR, M. Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy. Praha: Akropolis -- ÚČL AV ČR, 2018.
 • SMOLKA, Z. Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Šenov u Ostravy: Tilia, 2002.
Výukové metody
Frontální výuka (přednáška) formou prezentace s doprovodným slovem, diskuse, praktická cvičení, týmové a individuální úkoly s žádnou nebo minimální domácí přípravou.
Metody hodnocení
Účast na výuce, průběžné prezentace (výstupy či řešení) praktických, úkolů. Závěrečný test (10 otázek + 1 úkol), pro splnění je třeba mít správně zodpovězeno nejméně 7 otázek.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.