UBKCJLNP14 Diplomový seminář 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Vhodné je absolvovat Diplomový seminář 1, na nějž je navazováno. Předpokladem je znalost českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na předchozí seminář, ovšem se zaměřením na praktičtější stránku – samotnou tvorbu bakalářských a diplomových prací, na její konkrétní problémy a možné obtíže.
Výstupy z učení
Studenti získají dovednost sestavit diplomovou práci a formulovat její jednotlivé složky.
Osnova
 • 1. Stylizace odborného textu I. (připomenutí hlavních zásad). 2. Stylizace odborného textu II. (stylizační chyby). 3. Úvod I. (délka, metodologická východiska, struktura a „technická“ stránka). 4. Úvod II. (popis materiálu, problémy při zpracování, vymezení tématu). 5. Úvod III. (stanovení stěžejní a okrajové oblasti DP). 6. Typy výkladu (alibistický, monotónní a „upjatý“). 7. Výkladové postupy (koheze, explikativnost, objektivnost, gnómičnost). 8. Citování I. (problematika citací a parafrází; bibliografický odkaz). 9. Citování II. (rozdílnost práce s odbornou literaturou v BP a DP). 10. Průvodní aparát I. (funkce poznámek pod čarou a vysvětlivek). 11. Průvodní aparát II. (přílohy, rejstříky, závěrečný seznam literatury). 12. Formulace závěru DP I. (shrnutí výsledků a splnění cíle práce). 13. Formulace závěru DP II. (potvrzení / vyvracení hypotézy z Úvodu, možnost dalšího výzkumu).
Literatura
  povinná literatura
 • Šanderová, J.:. Jak číst a psát text ve společenských vědách. info
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. info
 • Eco, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. info
  doporučená literatura
 • SCHNEIDEROVÁ, S. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: Günther, 2012.
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
Výukové metody
psaní, prezentace
Metody hodnocení
zpracování písemného textu; závěrečný (skupinový) projekt
Informace učitele
sona.schneiderova@fpf.slu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP14