UBKCJLNP15 Mluvnice současné češtiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 M13
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP15/A: Út 13:05–13:50 M9, M. Lapúniková
Předpoklady
Znalost ligvistické teorie na úrovni bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vede studenty k systematizování poznatků o současném českém jazyku se zřetelem na morfosyntaktické prostředky, v nichž je koncentrována dynamika vztahů mezi jazykovým systémem a komunikačními potřebami uživatele jazyka. Výklady se budou opírat i o znalosti studentů z oblasti zvukové stránky jazyka a lexikologie. Důraz je položen na schopnosti chápat jazykový jev jako aktivizující stylém v textech různých stylových oblastí.
Výstupy z učení
Znalost české mluvnice na úrovni magisterského stupně; znalost významných teoretických prací a názorových směrů v současné české lingvistice; práce s českým národním korpusem a jinými elektronickými materiálovými zdroji.
Osnova
 • Předmět vede studenty k systematizování poznatků o současném českém jazyku se zřetelem na morfosyntaktické prostředky, v nichž je koncentrována dynamika vztahů mezi jazykovým systémem a komunikačními potřebami uživatele jazyka. Výklady se budou opírat i o znalosti studentů z oblasti zvukové stránky jazyka a lexikologie. Důraz je položen na schopnosti chápat jazykový jev jako aktivizující stylém v textech různých stylových oblastí. 1. České mluvnictví – historie, současnost. Významné novočeské mluvnice. Neuralgické body mluvnických výkladů. Metody bádání. 2. Slovo fonetické, fonologické, lexikální, morfologické, syntaktické. 3. Základní jevy zvukové stránky řeči se vztahem k mluvnickým jevům. 4. Mluvnické kategorie vyššího řádu. Slovnědruhové transpozice jako odraz komunikačních potřeb. 5. Mluvnické kategorie nižšího řádu – jmenné. Vývojové tendence způsobené komunikačním územ a normou. 6. Mluvnické kategorie nižšího řádu – slovesné. Vývojové tendence způsobené komunikačním územ a normou. Odraz myšlení ve využívání funkčních možností slovesa. 7. Deklinační paradigmata. Stav v současných mluvnicích češtiny. Polymorfie a variantnost. Metody výzkumu. 8. Konjugační paradigmata. 9. Věta a výpověď, problematika typologie věty podle postoje mluvčího. Věta podle postoje mluvčího versus KF výpovědi. 10. Syntaktické vztahy, jejich realizace v psaném a mluveném projevu 11. Komunikační funkce výpovědi v psaném a mluveném textu. 12. Aktuální členění věty a výpovědi. 13. Mluvnické prostředky při realizaci výpovědi s KF. Náplň seminářů tvoří práce s aktuálními texty, které jsou podrobovány komplexní analýze se zřetelem vidět výrazové prostředky jazykových rovin v součinnosti. Studenti se prostřednictvím novějších lingvistických prací učí chápat různé postoje k hodnocení současného stavu jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. info
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2000. info
  doporučená literatura
 • BLÁHA, Ondřej (Ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. info
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum, 2015. info
 • PANEVOVÁ, Jarmila. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum, 2014. info
 • ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. info
 • Kol. Studie k moderní mluvnici češtiny 1?7. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3535-0. 2013. info
 • KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006. info
 • R. Šrámek (Ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: MU, 1996. info
 • Jančáková, J., Komárek, M., Uličný, O. (Eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1. a 2. díl. Praha: UK, 1995. info
 • MÜLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994. info
 • SGALL, P., HRONEK, J. Čeština bez příkras. Praha: H & H, 1992. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Studijní praxe
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky k uzavření předmětu budou studentům sděleny na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP15