UBKCJLNP23 Český jazyk v komunikační praxi

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP23/A: Út 11:25–13:00 M9, S. Schneiderová
Předpoklady
Vhodné je absolvování některých základnách lingvistických disciplín, ale není to nezbytné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je naučit studenty v praxi rozlišovat jednotlivé vrstvy národního jazyka, vrstvy spisovné a nespisovné češtiny, chápat rozdíl mezi mluveností a psaností, vést je k osvojení základních pravopisných a gramatických jevů češtiny, zásad spisovné výslovnosti a kultivované komunikace se zaměřením na jejich vlastní praxi vyjadřování. Zaměření výuky má tedy směřovat především k tomu, že studenti jsou schopni nabytých vědomostí funkčně využít v komunikační praxi. Poučení o jednotlivých jevech je koncipováno tak, že vychází nejen z teoretických výkladů, ale opírá se o příklady a ukázky, které jsou součástí aktuální komunikační praxe.
Výstupy z učení
Zaměření výuky má tedy směřovat především k tomu, že studenti jsou schopni nabytých vědomostí funkčně využít v komunikační praxi.
Osnova
  • 1. Diferenciace českého národního jazyka – sociální a územní rozvrstvení; spisovná a nespisovná čeština 2. Funkční rozpětí českého jazyka; funkční styly, slohová diferenciace jazykových prostředků; rozdíly v užití vyjadřovacích prostředků vzhledem ke konkrétním komunikačním sférám 3. Mluvenost a psanost; distinktivní rysy 4. Charakteristika české větné stavby; zásady interpunkce v české větě, nejčastější chyby 5. Slovesné vazby, formální a významová spojitost slov ve větě 6. Význam slov, frazémy a česká frazeologie, její užití v komunikační praxi 7. Pravopis a problematické jevy českého pravopisu 8. Velká písmena, zkratky, značky, čísla, spřežky v komunikátech veřejné sféry 9. Výslovnostní styly, výslovnost cizích slov 10. Internacionalismy v českém jazyce, vhodnost a nevhodnost užití anglicismů v jednotlivých sférách veřejné komunikace 11. Vybrané jevy časování a skloňování; slovesné dublety, skloňování cizích slov a jmen; přechylování 12. Vybrané jevy přídavných jmen, zájmen a číslovek 13. Nadbytečně užívaná slova v současné češtině, omezená gramatická, významová a stylová diferenciace v komunikační praxi
Literatura
    povinná literatura
  • HOFFMANNOVÁ, J., HOMOLÁČ, J. a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.
  • PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
  • Akademická příručka českého jazyka. 2. roz. vyd. Praha: Academia, 2019.
  • Nový Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP23