UBKD0036 Česká literatura 1945-1989 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky začnou periodizací celého období vývoje literatury po roce 1945 (až do současnosti) a bibliografickým přehledem prací k této problematice s cílem ukázat a) v čem literární dění relativně samostatné - až ke vzniku samizdatu, české literatury v exilu; b) souvislosti literatury a kulturní politiky - stupně podřízenosti literatury a kultury vůbec komunistické totalitě po 1948. Mezníky 1948, 1968, 1989. Obsahové zaměření přednášek - viz konec sylabu. Seminář je určen k obeznámení s vývojem české literatury od roku 1945 do r. 1989. Protože není v časových možnostech možné věnovat se podrobně všemu, nabízí se studentům možnost zaměření podle jejich zájmu na určité období nebo úsek (např.: poválečná literatura, literatura 60. let, období normalizace, specifika 80. let, literatura samizdatu a exilu, problematika politicky konformní literatury), na tvorbu konkrétního autora nebo skupiny autorů nebo na soudobou tvorbu do 90. let, její výrazné autory, díla, časopisy a nakladatelství. Podle zájmu jsou voleny referáty na seminářích s přihlédnutím k významným jevům, které by měly v průběhu semestru zaznít, aby doplnily a oživily látku probíranou na přednáškách. Naopak od méně významných jevů je abstrahováno po dohodě s vyučujícím. Seminář je zaměřen zejména na analýzu vybraných děl poválečné české literatury. Součástí semináře jsou rozbory literárních textů formou cvičení, která napomáhají lepšímu porozumění sledovaných jevů. Doporučujeme zapsat si souběžně předmět UBK/01036 Čtení děl české literatury 1945-1968.
Osnova
 • 1. Periodizace české literatury v daném období, historické a literární vývojové mezníky.
  2. Základní rysy poetiky socialistického realismu a jejich konkrétní podoby v české próze a poezii
  na přelomu 40. a 50. let.
  3. Autoři edice Půlnoc, totální realismus, trapná poezie.
  4. Proměny tvorby Milana Kundery v 50. a 60. letech.
  5. Josef Kainar a hlavní tendence oficiální české poezie v období od konce 40. let do počátku 70. let.
  6. Josef Škvorecký - příčiny a literární projevy jeho nonkonformního postavení v české literatuře od konce 40. let do konce 60. let.
  7. Polemika o postavení české literatury v evropském kontextu (M. Kundera, V. Havel a L. Vaculík).
  8. Literární časopisy 60. let (Literární noviny, Tvář, Sešity pro mladou literaturu, Orientace), nastupující generace básníků.
  9. Proměny v chápání populární literatury, zvláště sci-fi, detektivky a hororu.
  10. Dramata Václava Havla.
  Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně - nutná domluva s vyučujícím ÚBK.
Literatura
  povinná literatura
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Český Parnas, vrcholy literatury 1970-1990. Praha: Galaxie, 1993. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Česká literatura 1945-1970. Praha: SPN, 1992. info
  doporučená literatura
 • HRUŠKA, P.; MACHALA, L.; VODIČKA, L.; ZIZLER, J. A KOL. V souřadnicích volnosti - česká literatura 90. let XX. století v interpretacích. Praha, 2008. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci na téma, které doporučí vyučující a přednese referát podle vlastního zájmu a po konzultaci tématu s vyučujícím. Požadována je aktivní účast na semináři. Při ústní zkoušce je rozhodujícím kritériem samostatnost myšlení, jejímž předpokladem je však aktivní znalost základních literárních děl daného období a literárněhistorické faktografie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0036