UBKDX010 Morfologie 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Aktivní znalost učiva o zvukové stránce jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je první částí dvousemestrového bloku. Obsahem výuky v předmětu Morfologie 1 je funkční morfologie. Slovnědruhové charakteristiky slova jsou podávány v úzké vazbě na funkci výpovědi, pozornost je věnována slovnědruhovým transformacím, jejich motivaci a funkci. Dále je důraz kladen na poznání funkce a formy gramatických kategorií nižšího řádu. Součástí učiva je morfematická analýza slovního tvaru. Výuka se opírá o materiál aktuálních textů, je využíván ČNK. Cílem výuky je, aby student pochopil vztah funkčních vlastností slov a slovních tvarů - jejich význam pro aktivní a účinnou mluvenou a psanou komunikaci.
Výstupy z učení
Znalost termínů a jejich obsahu z oblasti funkční morfologie; posouzení funkce slov a jejich tvarů v textu; morfematická analýza slova základy slovotvorby
Osnova
 • Témata přednášek:
  1. Morfologie v systému lingvistických disciplín, komunikační aspekt tvaroslovných jevů, sémantika gramatiky
  2. Slovní tvar, "morfologické" slovo
  3. Gramatické kategorie vyššího řádu, slovnědruhové transpozice
  4. Gramatické kategorie jmen
  5. Gramatické kategorie sloves
  6. Utvářenost neohebných slov neohebných slovních druhů
  7. Vývojové tendence ve funkční morfologii - odraz měnících se komunikačních potřeb
  8. Slovotvorba - slovotvorné kategorie (a typy), slovotvorné procesy, slovotvorné postupy
  Program seminářů navazuje na přednášená témata. Studenti poznávají morfologické jevy v aktuálních textech, důraz je kladen na schopnost užívat metajazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. info
 • HÖFLEROVÁ, E. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2010. info
 • HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE, 2002. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN, 1996. info
  doporučená literatura
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2004. info
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. info
 • Mluvnice češtiny I, II. Praha: Academia, 1986. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemný test
Zápočet
Informace učitele
Podmínky k udělení zápočtu: účast ve výuce (podle pokynů vyučujícícho), splnění podmínek závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.