UBKDX029 Česká literatura 1895-1945 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0029 Dějiny české literatury III/2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky a semináře navazují na Dějiny české literatury III/1 a jsou zaměřeny na dějiny české literatury v období let 1918-1945; předepsaná zkouška zahrnuje i látku DČL III/1.
Osnova
 • Bezprostředně navazuje na předmět Česká literatura 1895-1945 1. Pozornost je věnována vlivu první světové války a vzniku samostatného státu na vývoj literatury: specifický okruh legionářské literatury, "expresionistické" motivy úzkosti, poválečný vitalismus u mladé generace atd. Dále se sleduje vznik a vývoj avantgardy a její souvislost s impulsy v západních literaturách; rozmach prózy a dramatu ve 20. letech (Čapek, Langer, Vančura aj.). Následně je pozornost věnována proměně literárního systému ve 30. letech (tzv. generační diskuse a rozpad avantgardní generace: surrealismus vs. socialistický realismus; formování katolicky orientované literatury, ruralismus; reakce na ohrožení svobody v literatuře, zejm. v období Mnichova). Tematicky je předmět uzavřen situací okupace a jejím vlivem na literaturu (aktualizace historie, alegorie, existenciální témata).
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, J. et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 1998. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Praha, 1995. info
 • NOVÁK, A.; NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno, 1995. info
 • MACHALA, L.; PETRŮ, E. et al. Panorama české literatury. Olomouc, 1994. info
  doporučená literatura
 • PUTNA, M. C. Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, 2010. ISBN 978-80-721-5391-6. info
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • MED, J. Literární život ve stínu Mnichova. Praha, 2010. ISBN 978-80-200-1823-6. info
 • VOJVODÍK, J. Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno, 2006. info
 • Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Semily, 2005. info
 • CHVATÍK, K. Od avantgardy k druhé moderně. Praha, 2004. info
 • ČOLAKOVÁ, Ž. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha, 1999. info
 • VŠETIČKA, F. Podoby prózy. O kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století. Olomouc, 1997. info
 • DOLEŽAL, J. Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Praha, 1996. info
 • ZEMAN, M. (ed.). Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, 1987. info
 • KUBÍNOVÁ, M. Proměny české poezie dvacátých let. Praha, 1984. info
 • VLAŠÍN, Š. et al. (Eds.). Avantgarda známá a neznámá. Praha, 1972. info
Informace učitele
Podmínky pro připuštění ke zkoušce: aktivní práce na soustředěních, odevzdání seminární práce (min. 5 stran, musí obsahovat citační aparát a seznam primární a sekundární literatury) na zadané téma, popř. korespondenční úkoly podle studijních opor.
Zkouška zahrnuje látku předmětů UBK/DX024 Česká literatura 1895-1945 1 a UBK/DX029 Česká literatura 1895-1945 2. První část zkoušky je věnována četbě uchazeče (na základě předloženého seznamu, obsahujícího min. 30 položek), druhá část literárněhistorické orientaci po daném období.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.