UBKDX143 Lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní poznatky lexikologických disciplín. Předmět lexikologie, postavení lexikologie v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. Základní pojmy - slovo, lexém. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky. Slovní zásoba - její členění, vrstvy ve slovní zásobě; systém v lexikální zásobě; změny ve slovní zásobě. Terminologie. Historický přístup k slovní zásobě, etymologie. Vztahy lexikálních jednotek - vztahy paradigmatické a syntagmatické. Vlastní jména, základy onomastiky. Víceslovné lexikální jednotky - víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika. Lexikografie, zásady sestavování slovníků, druhy slovníků. Vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě.
Osnova
 • Základní poznatky lexikologických disciplín. Předmět lexikologie, postavení lexikologie v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. Základní pojmy - slovo a znak, lexém - lex, sémantém - sémém - sém, lexikální jednotka, pojmenování v systému jazyka. Úvod do lexikální sémantiky. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky. Vztahy lexikálních jednotek - vztahy paradigmatické a syntagmatické. Paradigmata. Specifika ko(hypo-/hypero-)nymie, synonymie, antonymie apod. Paradigmatická východiska k polysémii a homonymii. Slovní zásoba - její členění, vrstvy ve slovní zásobě; systém v lexikální zásobě. Změny ve slovní zásobě (možnosti rozšiřování, onomaziologická báze - příznak - kategorie). Základní slovotvorné kategorie (činitelská, konatelská aj.), slovotvorné procesy - postupy - typy. Vztahy fundace a motivace; derivace. Historický přístup k slovní zásobě, etymologie. Vývoj slovní zásoby češtiny (historický lexikon), vývojové tendence. Syntagmata. Dílčí problémy polysémie/ polylexie, homonymie. Kolokace, valence, kompatibilita. Členitost lexikálních jednotek. Víceslovné lexikální jednotky - víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika. Terminologie a její vztah k lexikologii i lexikografii. Vlastní jména, základy onomastiky. Lexikografie, zásady sestavování slovníků, druhy slovníků. Zásady lexikografické práce, terénní výzkum, lemmatizace. Vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě. Kvantitativní vztahy.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Brno, 1992. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. Praha, 1986. info
  neurčeno
 • ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010. Praha, 2010. info
 • FILIPEC, J., ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1986. Praha, 1986. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Informace učitele
Zápočet:
1. formální:
a) účast na společných zaměstnáních
b) při větší neúčasti je nutné vypracovat seminární práci na vybrané téma
2. obsahové (lexikografická praxe):
a) každá posluchačka/každý posluchač zpracuje část slovníkového souboru podle zadání (s ohledem na SSJČ a další slovníky); pokyny obdrží na společném zaměstnání
3. tři splněná dílčí cvičení lze poslat v jednom souboru
Zkouška zahrnuje úspěšné zvládnutí:
a) písemného testu
b) ústní části na základě rozboru textu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.