UBKKDBK053 Analýza dramatického textu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková (cvičící)
Garance
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Divadelní seminář je zaměřen na rozvinutí schopností přečíst a interpretovat umělecké dílo z hlediska objektivních kontextů i individuálního zaměření čtenáře. Důraz bude kladen na strukturu her, jejich členění a dějová fakta, stejně jako na výklad jednotlivých postav, odkrývání jejich témat, motivací. Analýza v další fázi přerůstá v diskuzi nad společenskou přínosností daného díla a jeho potenciálem v širším slova smyslu.
Osnova
 • 1. Klasický dramatický text a jeho výstavba (Aristoteles)
 • 2. Třikrát Elektra (Sofokles, Euripides, O´Neill)
 • 3. Molièrova charakterová komedie
 • 4. Shakespearův jazyk (Romeo a Julie)
 • 5. Ibsenova realistická metoda
 • 6. Absurdní drama
 • 7. Epické divadlo a Bertolt Brecht
 • 8. Česká a slovenská postmoderna (Drábek, Klimáček)
 • 9. Dokumentární divadlo
 • 10. Coolness dramatika (Sarah Kane, Martin Crimp)
 • 11. Současná německá dramatika (Loher, Bernhard)
 • 12. Nové parafráze klasických námětů (Jelinek, Ravenhill, Sikora, Durang)
 • 13. Sdílení vlastních nabytých zkušeností, ustavování klíčových překladatelských principů
Literatura
  povinná literatura
 • LUKEŠ, M. Umění dramatu. Praha, 1987.
 • MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno: Host, 2000.
 • LEHMANN, H.-T. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. info
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. info
 • BOILEAU D. N. Básnické umenie. Bratislava: Tatran, 1990. info
  doporučená literatura
 • FREYTAG, G.:. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. info
 • FISCHER-LICHTE, E. Dějiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2004.
 • HOŘÍNEK, Z. O divadelní komedii. Praha: Scéna, 2003.
 • PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Lidové nakladatelství, 1999. info
Výukové metody
teoretická příprava, analýza textu, písemný projev
Metody hodnocení
Účast na seminářích. Aktivní přítomnost a schopnost diskuze. Průběžné vypracování zadaných úkolů, čtení sekundární literatury a její kritická reflexe. Závěrečná (seminární) práce v podobě komplexní analýzy vybraného díla.
Informace učitele
Kontakt s vyučujícím má tyto formy:
1. přímá výuka podle rozvrhu

2. prostředí IS (studijní materiály)

3. konzultace osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu (kontaktní údaje uvedeny na webu a v IS SU)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBK053