UBKKDBK054 Happening, performance art, a druhá divadelní reforma

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
12hod/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kubart (přednášející)
Mgr. Tomáš Kubart (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět je určen studentům bakalářských, magisterských i doktorských programů.
Studijním předpokladem je základní orientace v teatrologických teoretických přístupech a metodologiích, zejm. strukturalismu, fenomenologii a performativitě, a základní orientace v dějinách umění druhé poloviny 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář studenty seznámí s vývojovými předpoklady tzv. druhé divadelní reformy, a jejími projevy ve formách akčního umění happeningu, performance art a body art. Frekventanti/frekventantky kurzu by po úspěšném absolvování měli/y být schopni/y ve škále akčního umění rozeznávat jeho jednotlivé formy v podobě happeningu, performance art, body artu, a pojmenovat formální podobnosti/souvislosti s tzv. druhou divadelní reformou. Historiografický přístup bude kombinován s nabídkou metodologických přístupů (strukturalistický, fenomenologický, psychoanalytický, kognitivní) analýzy a interpretace různých forem akčního umění, a to za použití obrazové, textové i audiovizuální dokumentace.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/schopna:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých projevů akčního umění,
- určit a popsat současné domácí a zahraniční charakteristiky performance art a happeningu,
- pochopit a vysvětlit estetiku performativity,
- vnímat divadelní představení jako jednání,
- aplikovat strukturalistickou, fenomenologickou a performativní metodologii na představení/performance,
- analyzovat představení/performance.
Osnova
 • 1. Performance art a performativita
 • 2. Performativita v literatuře, výtvarném umění a hudbě
 • 3. Americký happening a Fluxus
 • 4. Novorealismus (francouzský happening) a japonský happening
 • 5. Československý happening
 • 6. Estetika šoku a Günter Brus
 • 7. Vídeňský akcionismus: Otto Muehl, Rudolf Schwarzkogler
 • 8. Re-ritualizace umění: Hermann Nitsch
 • 9. Antonin Artaud: divadlo krutosti
 • 10. Living Theatre, Jerzy Grotowski a Odin Teatret
 • 11. Body art: Ron Athey, Franko B. a Marina Abramović
 • 12. Současná česká performance
Literatura
  povinná literatura
 • PRIESSNITZ, R. (ed.) 2012. Amor Psýché akce – Vídeň: ženský element ve vídeňském akcionismu.Praha: DOX.
 • KOŘÁN, J. a OSLZLÝ, P. 1982. Living Theatre. Praha: Jazzová sekce.
 • FISCHER-LICHTE, Erika. 2000. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári.
 • AUSTIN, John Langshaw. 2000. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia nebo AUSTIN, John Langshaw. 2022. Jak něco udělat pomocí slov. Praha: Filosofia.
 • MORGANOVÁ, Pavlína. 1999. Akční umění. Olomouc: Votobia.
 • KAPROW, Allan. 1967. Assamblage, environments and happenings. New York: Abrams.
 • BUTLER, Judith. 2016. Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • REZEK, Petr. 1982. Tělo, věc a skutečnost. Praha: Jazzová sekce.
 • ARTAUD, Antonin. 1994. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Hermann a synové.
  doporučená literatura
 • KARRER, Michael (ed.) 2015. Nitsch. Das Gesamtkunstwerk des Orgien Mysterien Theaters. Vídeň: Verlag der Buchhandlung König.
 • WARD, Ossian. 2022. Marina Abramović. London: Laurence King Publishing.
 • WEIBEL, Peter, ed. 1998. Die Wiener Gruppe. The Vienna Group. A moment of modernity 1954–1969. Vídeň – New York: Springer
 • KOPECKÝ, Jan. 1994. Antonin Artaud: poslední z prokletých. Praha: Hermann a synové.
 • ARATUD, Antonin. 1987. Divadlo Antonina Artauda, díl 1., Praha: Kulturní dům hlavního města Prahy.
 • TRABITSCH, Thomas a BUHRS, Michael a KLOCKER, Hubert (eds.) 2015. ExistenzFest. Hermann Nitsch und das Theater. Stuttgart: Hatje Cantz Verlag.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí absolvovat ústní závěrečnou zkoušku. Přednášející dá ke konci semestru studujícím na výběr z 10 okruhů. Z jimi zvoleného okruhu budou přezkoušeni během ústní zkoušky. Znalost okruhu na úrovni znalostí, které zazněly na přednáškách, se rovná známce A. Během zkoušení jde zejména o ověření kontextuálních znalostí, tj. důležité jsou koncepty (v našem případě performativita), a praktické příklady její aplikace.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBK054