UBKKDBP005 Filozofie I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 11:25–12:10 H3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP005/A: Po 12:15–13:00 H3, P. Slováček
UBKKDBP005/B: Po 13:05–13:50 H3, P. Slováček
UBKKDBP005/C: Po 13:55–14:40 H3, P. Slováček
Předpoklady
Povinný, 13p+13s.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Filozofie I je zaměřen na seznámení studentů se západní přednovověkou filosofickou tradicí. Záběr předmětu je pak určen především problematicky s tím, že důraz přednášek i seminářů je položen na proměny v rámci filosofického myšlení. Ve vazbě na známá jména z dějin filosofie budou prezentovány základní filosofické problémy (epistemologické, ontologické, etické a politické) a proměny předpokladů, na jejichž základě byly tyto problémy řešeny. Doprovodným cílem předmětu tak rovněž bude zvýraznění významu filosofické tradice pro to, co bychom mohli chápat jako evropskou kulturu.
Výstupy z učení
Studenti budou obeznámeni s hlavními postavami a problémy západní filosofi v rozsahu uvedeném v osnově.
Osnova
 • 1. Úvod – představení předmětu (obecně), seznámení s povinnou a doporučenou literaturou. Základní filozofické pojmy. 2. První filosofové - počátky filosofie, vztah filosofie (logu) a mýtu 3. Sofisté - obrat k člověku, vztah přirozenosti (fysis) a zákonů (nomoi), možnosti poznání 4. Sókratés - elenchos jako nástroj filosofování, péče o duši jako etický a politický imperativ 5. Platón - Platónova teorie idejí a její vztah k filosofické antropologii a politice 6. Aristotelés - základní poznámky k teoretickým a praktickým vědám 7. Filosofické školy období helénismu - stoicismus, epikureismus, kynikové, proměna role filosofie mimo kontext řecké polis 8. Philosophia togata - recepce řecké filosofie v římském kontextu, střet řeckých a římských ctností 9. Počátky křesťanské filosofie - podoby vztahu křesťanských myslitelů k řecké filosofii, vztah víry a rozumu 10.Aurelius Augustinus - Augustinova metafyzika, antropologie a politická filosofie 11.Arabská středověká filosofie - translatio studiorum, cesta Aristotelova díla na latinský Západ a důsledky jeho zrostředkované recepce 12.Tomáš Akvinský - metafyzika, antropologie a politická filosofie, tomistická tradice 13.Renesanční filosofie - přechod mezi středověkem a novověkem, analogie jako renesanční epistemologické paradigma
Literatura
  povinná literatura
 • COPLESTONE, F. Ch. Dějiny filosofie I. Olomouc: Refugium Velehrad Roma, 2014.
 • SLOVÁČEK, P. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014.
 • SLOVÁČEK, P. Tomášova metafyzika člověka  člověk jako prostřední článek hierarchie stvoření. Filozofia 71, 2016, č. 6, s. 462473.
  doporučená literatura
 • PLATÓN. Faidros. Praha: Oikoymenh, 2018.
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 1996.
 • AKVINSKÝ, T. Komentář k Etice Níkomachově II. kniha. Olomouc: Krystal OP, 2014.
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha: Rezek, 2008.
 • PLATÓN. Obrana Sókratova. Praha: Oikoymenh, 2018.
 • COPLESTONE, F. Ch. Dějiny filozofie III. Olomouc: Refugium Velehrad Roma, 2017.
 • COPLESTONE, F. Ch. Dějiny filosofie II. Olomouc: Refugium Velehrad Roma, 2016.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Studium zadaných textů. Referát (prezentace vlastní interpretace zadaného textu). Závěrečné písemné ověření získaných znalostí.
Informace učitele
nic
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP005