UBKKDBP011 Filozofie II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Povinný, 13p+13s.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Filozofie II je zaměřen na seznámení studentů s moderní a současnou evropskou filosofickou tradicí počínající odmítnutím tzv. spekulativní či temné středověké filosofie a příklonem k metodám a zdůvodněním vlastním přírodním vědám či matematice. Tento pohyb moderní filosofie pak bude sledován v několika rovinách  epistemologické, antropologické a politické s tím, že bude poukázáno na jejich vzájemnou provázanost. V závěru předmětu pak budou studenti seznámeni s některými vlivnějšími filosofickými strategiemi minulého století.
Výstupy z učení
Studneti budou seznámeni s problematikou, jež je uvedena v sylabu.
Osnova
 • 1. Úvod – opakování vybraných kapitol předmětu Filozofie I, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou. 2. Specifika novověké filosofie - obrat k subjektu, moc, filosofie jako systém 3. Kontinentální racionalismus - jeho východiska, předpoklady a zástupci (R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz) 4. Britský empirismus - jeho východiska, předpoklady a zástupci (F. Bacon, T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) 5. I. Kant - Kantova epistemologie, etika a politická teorie 6. Německý idealismus a marxismus - J. G. F. Hegel a jeho koncepce dějin, státu a jedince, Marxovo pojetí dějin a jedince 7. Utilitarismus -J. Bentham a J. S. Mill 8. Pragmatismus - Ch. Peirce, W. James, J. Dewey 9. Pozitivismus - Vídeňský kruh 10. E. Husserl - východiska fenomenologie 11. M. Heidegger - jsoucno a pobyt, fundamentální ontologie a Heideggerova hermeneutika 12. Významní evropští emigranti - L. Strauss, H. Arendtová a E. Kantorowicz 13. Filozofie jazyka -obrat k jazyku.
Literatura
  povinná literatura
 • PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005.
 • LOCKE, J. Esej o lidském chápání. Praha: Oikoymenh, 2012.
 • HOBBES, T. Leviathan. Praha: Oikoymenh, 2015.
 • RÖD, W. Německá klasická filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2015.
 • HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2018.
  doporučená literatura
 • DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003.
 • RÖD, W. Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2004.
 • RÖD, W. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001.
 • RENDTOVÁ, H. Původ totalitarismu. Praha: Oikoymenh, 2013.
  neurčeno
 • JAESCHKE, W. – Arndt, A. Německá klasická filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2015.
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Referát (prezentace vlastní interpretace zadaného textu). Ústní zkouška
Informace učitele
nic
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.