UCJITBK400 Filozofie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2h/s/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Filozofie je zaměřen na seznámení studentů se západní přednovověkou filozofickou tradicí. Záběr předmětu je pak určen především problematicky s tím, že důraz přednášek i seminářů je položen na proměny v rámci filozofického myšlení. Ve vazbě na známá jména z dějin filozofie budou prezentovány základní filozofické problémy (epistemologické, ontologické, etické a politické) a proměny předpokladů, na jejichž základě byly tyto problémy řešeny. Doprovodným cílem předmětu tak rovněž bude zvýraznění významu filozofické tradice pro to, co bychom mohli chápat jako evropskou kulturu.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni identifikovat základní rysy v sylabu uvedených problematik; dokážou charakterizovat základní rozdíly mezi různými filosofickými "strategiemi". Studenti získají základní přehled o dějinách filosofie.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. První filozofové - počátky filozofie, vztah filozofie (logu) a mýtu 2. Sofisté - obrat k člověku, vztah přirozenosti (fysis) a zákonů (nomoi), možnosti poznání 3. Sókratés - elenchos jako nástroj filozofování, péče o duši jako etický a politický imperativ 4. Platón - Platónova teorie idejí a její vztah k filozofické antropologii a politice 5. Aristotelés - základní poznámky k teoretickým a praktickým vědám 6. Filozofické školy období helénismu - stoicismus, epikureismus, kynikové, proměna role filozofie mimo kontext řecké polis 7. Philosophia togata - recepce řecké filozofie v římském kontextu, střet řeckých a římských ctností 8. Počátky křesťanské filosofie - podoby vztahu křesťanských myslitelů k řecké filozofii, vztah víry a rozumu 9. Aurelius Augustinus - Augustinova metafyzika, antropologie a politická filozofie 10. Arabská středověká filozofie - translatio studiorum, cesta Aristotelova díla na latinský Západ a důsledky jeho zprostředkované recepce 11. Tomáš Akvinský - metafyzika, antropologie a politická filozofie, tomistická tradice 12.-13. Renesanční filozofie - přechod mezi středověkem a novověkem, analogie jako renesanční epistemologické paradigma
Literatura
    povinná literatura
  • KIRK, G., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M. Předsókratovští filosofové 2. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-110-2. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zpracování zadaného tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2h/s/sem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJITBK400