UCJNCOBP15 Německá syntax

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky a příslušných seminářů je zprostředkování základních teoretických a praktických znalostí z německé syntaxe. V teoretické části jsou představeny nejdůležitější problémy a základní otázky syntaktického bádání a načrtnuty některé důležité teoretické přístupy. V prakticky orientovaných seminářích se na konkrétních cvičeních a textových pasážích probírají syntaktické jevy, které „nerodilým mluvčím“ často způsobují problémy, např. negace, slovosled, shoda aj. Cílem semináře je důkladné procvičení zákonitostí německé gramatiky na větné úrovni a zdokonalení jazykové kompetence studentů.
Výstupy z učení
Student bude prokazovat znalost zákonitostí německé gramatiky na větné úrovni.
Osnova
 • 1. Syntax, základní pojmy 2. Slovní spojení 3. Větné členy I 4. Větné členy II 5. Valence, slovesná rekce 6. Postavení větných členů ve větě 7. Druhy a typy vět 8. Souvětí I 9. Souvětí II 10. Věty příslovečné I 11. Věty příslovečné II 12. Přívlastkové věty 13. Závěrečné shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Boettcher, W.: Grammatik verstehen. III – Komplexer Satz. Tübingen: Max Niemeyer, 2009.
 • Boettcher, W.: Grammatik verstehen. II – Einfacher Satz. Tübingen: Max Niemeyer, 2009.
 • Eisenberg, P.: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart: Metzler Verlag, 2006.
  doporučená literatura
 • Ramers, K. H.: Einführung in die Syntax. 2. Aufl. Paderborn: Wilhelm Fink, 2007.
 • Musan, R.: Satzgliedanalyse. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008.
 • Pittner, K. / Bermann, J.: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter Narr, 2004.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNCOBP15