UHVD2003 České dějiny středověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. David Radek, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD2003 České dějiny středověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrový přednáškový kurs si klade za cíl upozornit na klíčové etapy vnitřních proměn a také vnějšího postavení českých zemí v rámci mocenského pole středoevropského prostoru. Pozornost je proto věnována komparaci s vývojem okolních státních celků a vedle hlavní osy tvořené politickými dějinami jsou zohledňovány i konstitutivní prvky z hospodářské, sociální, kulturní a správní oblasti. Vzhledem k rozsahu časové dotace jsou přednášky z velké části koncipovány jako průvodce po trendech bádání současné medievistiky a po probíhajících diskusích. Za všechna témata je možné jmenovat spor o (ne)kosmovský obraz českého státu, paralely středoevropského vývoje ano či ne, střet o monarchický či stavovský obraz českého státu, privatizace 13. století versus transformace českých zemí, husitství jako krize středověkého světa versus první článek evropských reformací a revolucí apod. Tomuto zadání odpovídají i seznamy doporučené literatury a rovněž i aktuální tituly, na něž budou studenti upozorňováni v jednotlivých přednáškách.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- shrnout vývoj českých zemí ve středověku
- zařadit vývoj českých zemí ve středověku do středoevropského kontextu
- pracovat s literaturou a prameny týkající se českého středověku
Osnova
 • 1. Úvod. Představení základních koncepcí vymezování "českého středověku". Klíčová témata a pojmy. Kronikáři českého středověku.
 • 2. Stěhování národů a Velká Morava.
 • 3. Krize a vzestup přemyslovského státu kolem roku 1000.
 • 4. Přemyslovský stát za knížete Břetislava. Za královskou korunou.
 • 5. Správní, hospodářská a sociálních struktura přemyslovského státu knížecí doby.
 • 6. Přemyslovský zápas o středoevropskou hegemonii.
 • 7. České země v proměnách 13. století ve středoevropském kontextu.
 • 8. Nástup Lucemburků. České země v éře vlády Karla IV.
 • 9. Kulturní a sociální proměny českých zemí v přemyslovské a lucemburské epoše.
 • 10. Církevně-správní vývoj českých zemí v období středověku.
 • 11. České země v době husitské revoluce.
 • 12. Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín.
 • 13. Epilog českého středověku. Doba jagellonská.
Literatura
  povinná literatura
 • Čechura, J. České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II.,. info
 • Hoensch, J. K. Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu, Praha 2003.
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005. info
 • Wihoda, M. První Česká království, Praha 2015.
 • Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997. info
 • Šmahel, F. Husitské Čechy. Struktury - procesy - ideje. Praha 2004.
  doporučená literatura
 • Bobková, I. Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha 2018.
 • Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999. info
 • Hoffman, F. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2008.
 • Jirásek, Z. (Ed.). Slezsko v dějinách českého státu. I, II. Praha, 2012. info
 • Jan, L. Václav II. Král na stříbrném trůnu. Praha 2015.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. I. do roku 1197. Praha-Litomyšl 2008.
 • Kavka, F. Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. Praha 1998. info
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. II. 1197-1250. Praha-Litomyšl 2000.
 • Sommer, P. – Třeštík, D. – Žemlička, J. (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2016.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. III. 1250-1310. Praha-Litomyšl 2002.
 • Lutovský, M. – Profantová, N. Sámova říše. Praha 1995.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. VI. a, b 1310-1402. Praha-Litomyšl 2003.
 • Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992 - 1999. info
 • Mezník, J. Lucemburská Morava. Praha 1999. info
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002. info
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol. Dějiny českých zemí. Praha 2018.
 • Smetánka,Z. Legenda o Ostojovi,Praha 2004. info
 • Spěváček J. Jan Lucemburský a jeho doba. Praha 1994. info
 • Šmahel, F. Husitská revoluce I.-IV. info
 • František Šmahel. Jan Hus. Život a dílo. Praha, 2013. info
 • Šmahel, F. – Bobková, L. (eds.). Lucemburkové. Česká koruny uprostřed Evropy. Praha 2012.
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0. info
 • Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997. info
 • Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005.
 • Soukup, P. Jan Hus. Život a smrt kazatele. Praha 2015.
 • Hoffman, F. Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
 • Antonín, R. Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.
Výukové metody
Přednáška s diskuzí. Semináře budou věnovány práci s literaturou a prameny.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Ke zkoušce je nutno zpracovat seznam přečtené literatury. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.