UHVD2004 Obecné dějiny středověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVD2004/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Komárková
Předpoklady
! UHMD2004 Obecné dějiny středověku
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklady směřují k postižení základních mocenských, hospodářských a kulturních napěťových os středověké Evropy a proměn středověké společnosti. Hlavní pozornost je věnována evropskému prostoru (včetně Byzance) v proměnných vazbách centrum=periférie. V rámci výkladu je přihlíženo i k vnitřní dynamice arabského/muslimského světa a civilizací, s nimiž byla Evropa v obchodních a diplomatických kontaktech (střední Asie, Čína).
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v základních problémech dějin středověku. Student získá základní znalosti o sekundární literatuře k vybraným tématům.
Osnova
 • 1. Středověk. Vymezení. Prostorové a časové souvislosti.
  2. Dědictví římské říše. Stěhování národů. Zápas o Apeninský poloostrov.
  3. Francká říše - Byzanc - arabský svět. Vikingská expanze.
  4. Rok 1000. Mocenské, kulturní a sociální proměny západní Evropy.
  5. Počátky státnosti ve střední Evropě. Evropský sever a východ.
  6. Církevní emancipační hnutí. Boj o investituru. Císařství a papežství.
  7. Fenomén křížových výprav. Střetávání a pronikání křesťanského a islámského světa. Conquista a reconquista.
  8. Mocenský vzestup francouzské a anglické monarchie. Stoletá válka.
  9. Hospodářské a sociální proměny Evropy vrcholného středověku. Krize 14. století.
  10. Středomořský svět a úpadek Byzance.
  11. Středovýchodní Evropa a turecká expanze.
  12. Přesuny těžiště západního světa. Italská renesance. Zrození moskevského impéria.
Literatura
  doporučená literatura
 • Collins, R. Baskové. Praha 1997. info
 • Šmahel, F. Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378). Praha 2006. info
 • Rapp, F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno 1996. info
 • Baum, W. Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996. info
 • Bergdolt, K. Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku. Praha 2002. info
 • Zástěrová, B. Dějiny Byzance. Praha 1994. info
 • Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl II. - IV. Praha 1936, 1937, 1942. info
 • Pražák, R. a kol. Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy I, Brno 1995. info
 • Lawrence, H. Dějiny středověkého mnišství. Praha 2001. info
 • Dějiny středověku. Sv. I, II. Praha 1968. info
 • Le Goff, J. - Schmitt, J.-C. Encyklopedie středověku. Praha 1999. info
 • Cardini, F. Evropa a islám. Praha 2004. info
 • Nejedlý, M. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003. info
 • Bachtin, M. Francois Rabelais a lidové kultura středověku a renesance. Praha 1975. info
 • James, E. Frankové. Praha 1997. info
 • Duby, G. Geschichte des privaten Lebens, Bd. 2, Vom Feudalzeitalter zur Renaissance. Frankfurt a/M. 1991. info
 • Le Goff, Jacques. Intelektuálové ve středověku. Praha 1999. info
 • Hoensch, J. K. Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437. info
 • Seibt, F. Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378). Praha 1999. info
 • Gurevič, A. Kategorie středověké kultury. Praha 1978. info
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Le Goff, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha 1991. info
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha 1991. info
 • Seibt, F. Lesk a bída středověku. Praha 2000. info
 • Hoensch, J. K. Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu, Praha 2003. info
 • Gurevič, A. Nebe, peklo, svět. cesty k lidové kultuře středověku. Praha 1996. info
 • Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007. info
 • Huizinga, J. Podzim středověku. Praha 1999. info
 • Mezník, J. Přehled dějin středověké západní Evropy I. Vznik středověké Evropy (5.-11. století). Brno 1995. info
 • Duby, G. Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha 2002. info
 • Hrabová, L. Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin polabských Slovanů v historiografii. České Budějovice 2006. info
 • De Libera, A. Středověká filosofie. Praha 2001. info
 • Lambert, M. Středověká hereze. Praha 1999. info
 • Le Goff, J. Středověká imaginace. Praha 1999. info
 • Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. info
 • Kantorowicz, E. H. The King´s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. info
 • Eco, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998. info
 • Duby, Georges. Věk katedrál. Praha 2002. info
 • Le Goff, J. Za jiný středověk. Čas kultura a práce na středověkém Západě: 18 esejů, Praha 2005. info
 • Wihoda, M. Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005. info
 • Dawson, Ch. Zrození Evropy. Praha 1994. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD2004