UHVD2005 České dějiny raného novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr. (cvičící)
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD2005 České dějiny raného novověku
Předpokladem složení zkoušky, která probíhá písemnou či ústní formou, je úspěšné zakončení seminární části předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Chronologicko-věcný přehled dějin českého státu a jednotlivých zemí, z nichž byl tento stát složen (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice), v 16.-18. století v kontextu dějin habsburské monarchie a mezinárodních vztahů. Cílem výuky je orientace studentů v základních tematických okruzích českých raněnovověkých dějin (raný novověk, pojem, časové zařazení, periodizace z pohledu politických dějin českých zemí v rámci habsburské monarchie, stavovství, byrokratizace, centralismus, absolutismus, konfesijní zápasy, zemský stavovský separatismus, role českých zemí v evropských politických a vojenských zápasech 16. - 18. století, každodennost, kulturní a duchovní dějiny etc.) a pochopení úlohy středoevropské habsburské monarchie v kontextu dějin raněnovověké Evropy.
Výstupy z učení
Student si absolvováním předmětu komplexně rozšíří a prohloubí znalosti českých raně novověkých dějin a to jak v oblasti dějin politických, tak také sociálních hospodářských a kulturních. Současně student získá základní přehled o metodických diskusích v rámci oboru. Seminární část předmětu prohloubí schopnost studentů pracovat samostatně s odbornou literaturou a vybranými prameny.
Osnova
 • 1. Úvod (zdroje informací, periodizace, základní terminologie, přehled modernizačních teorií)
 • 2. České země a Evropa na prahu raného novověku, vznik habsburské monarchie
 • 3. České země v kontextu habsburské monarchie doby předbělohorské a bělohorské
 • 4. České země v období baroka a osvícenství
 • 5. Osvícenský absolutismus a josefinismus
 • 6. Politická kultura od stavovství po osvícenskou monarchii
 • 7. Modernizační procesy společnosti: byrokratizace - disciplinace – profesionalizace
 • 8. Renesance a baroko: kultura a umění v českých zemích
 • 9. Víra a zbožnost v raném novověku
 • 10. Cesty, cestování a komunikace
 • 11. Strava a stolování
 • 12. Význam přechodových rituálů
 • 13. Konkluze
Literatura
  povinná literatura
 • Vorel,P. Velké dějiny zemí Koruny české. VII. 1526-1618. info
 • Čornejová,I. Velké dějiny zemí Koruny české. VIII. 1618-1683. info
 • Bělina, P. aj. Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683-1740. Praha, 2011. info
 • Bělina,P.-Kaše,J.-Kučera,J.P. Velké dějiny zemí Koruny české. X. 1740-1792. Praha, 2001. info
  doporučená literatura
 • Čechura, J. České země v letech 1437-1526 II. Praha, 2012. info
 • Vondra,R. České země v letech 1705-1792. Praha, 2010. info
 • Čechura, J. České země v letech 1584-1620. Praha, 2009. info
 • Čechura, J. České země v letech 1526-1583. Praha, 2008. info
 • Evans,R.J.W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha, 2003. info
Výukové metody
Teoretická i praktická příprava (přednáška, seminář), frontální výuka, práce se zdroji, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test (či ústní zkouška). Docházka na seminář (minimálně 75%), referát (recenze apod.), aktivní přístup.
Informace učitele
Předmět bude uzavřen písemným testem (či ústní zkouškou). Předpokladem ke zkoušce je úspěšné absolvování seminární části předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.