UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD2006/A: Čt 9:45–10:30 M10, I. Zmeták
Předpoklady
! UHMD2006 Obecné dějiny raného novověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurz je navržen tak, aby studenty seznámil s hlavními procesy, jež utvářely raně novověkou Evropu a v mnoha ohledech ovlivňují západní civilizaci do dnešních dnů. Absolvováním získá posluchač přehled o dějinách raného novověku, v kontextu evropských a světových dějin. Je zaměřen na komplexní dějiny 16. - 18. století, které zahrnují změny ve filozofii, náboženství a mentalitou, objevitelské cesty a jejich důsledky, vývoj vědy, techniky, kultury, procesy akulturace a kulturních změn. Všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňovaly a odrážely v politických dějinách. Jednotlivé témata budou prezentovány i prostřednictvím příběhů historických osobností - na individuálních osudech je možno lépe pochopit dané období. Využívaná bude i mikrohistorická metoda zkoumání. Základní znalost faktů, osobností a událostí, a celkový přehled v historickém vývoji, je nezbytným předpokladem pro orientaci posluchače v jiných předmětech a kurzech.
Výstupy z učení
Absolvováním získá posluchač přehled o dějinách raného novověku, v kontextu evropských a světových dějin. Je zaměřen na komplexní dějiny 16. - 18. století, které zahrnují změny ve filozofii, náboženství a mentalitou, objevitelské cesty a jejich důsledky, vývoj vědy, techniky, kultury, procesy akulturace a kulturních změn.
Osnova
 • 1.Renesance a humanismus a jejich vliv na kulturu a sociální změny. N. Macchiavelli, Thomas Morus, Erasmus Rotterdamský
  2. Objevitelské cesty jako zrod novověku. Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama, F. Magalhaes
  3.- 4. Změny v náboženském životě v Evropě - reformace a reformátoři. M. Luther, F. Melanchton, J. Kalvín, U. Zwingli
  5. - 6. Habsburská monarchie, rekatolizace a protihabsburská povstání
  7.- 8. Evropa v 16. století a náboženské války (Anglie, Francie, Nizozemí)
  9. Třicetiletá válka a změny v Evropě.
  10. -11. Nové velmoci v 17.-18. století (Francie, Anglie, Švédsko)
  12. Osmanská říše a Evropa.
  13. Osvícenství a revoluce
Literatura
  doporučená literatura
 • Knoz, T. Absolutismus nebo "absolutismus"? K dějinám jednoho pojmu. Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451- 483. info
 • Šubrt, J. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha 1996. info
 • Raková, S. Dobrodruzi, puritání a Indiáni. Angličané v Novém světě. Praha 1998. info
 • Todorov, T. Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha 1996. info
 • Voit, P. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006. info
 • Im Hof, U. Evropa a osvícenství. Praha 2001. info
 • Huntová. Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída, Praha 2007. info
 • Deventer, J. Gegenreformation in Schlesien. Die Habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526-1707. Köln - Weimar - Wien 2003. info
 • Tinková, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. info
 • Burke, P. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996. info
 • Hroch, M. K problémům definice absolutismu a jeho geneze. AUC - Phil. et Hist. 3, Studia Hist. 36. Praha 1991, s. 9 - 22. info
 • Raková, S. Kolumbovské výročí v USA: vznik diskursu encounte. ČČH 91, 1993, s. 545-566. info
 • Winkelbauer, T. Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století. ČČH 98, 2000, s. 476-540. info
 • Ohlídal, A. "Konfessionalisierung": Ein historisches Paradigma auf dem Weg von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenschaft? Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 327-342. info
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Horský, J. Max Weber a česká historiografie. Dějiny a současnost 14, 1992, č. 3, s. 2-5. info
 • Duindam, J. Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam 1995. info
 • Molnár, A. Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 2007. info
 • Petráň, J. Na téma mýtu Bílé hory. In: Z. Hledíková (ed.): Traditio et cultus (sborník k šedesátým narozeninám M. Vlka). Praha 1993, s. 141-162. info
 • Hojda, Z. Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. In: I. Hlaváček - J. Hrdina (edd.), Facta probant homines. Praha 1998, s. 181-204. info
 • Englund, P. Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2001. info
 • Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006. info
 • Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. info
 • Greenblatt, S. Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Praha 2004. info
 • Vybíral, Z. Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005. info
 • Winkelbauer, T. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003. info
 • Petráň, J. Staroměstská exekuce. Praha 1971. info
 • Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. info
 • Tinková, D. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2008. info
 • Polišenský, J. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha 1970. info
 • Raková, S. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha 2005. info
 • Evans, R. J. W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003. info
 • Mikulec, J. 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005. info
 • Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007. info
Výukové metody
Kurz budou tvořit přednášky a semináře - předpokládá se aktivní účast studentů na všech formách výuky, jakož i samostatné studium povinné a doporučované literatúry.Prednášky budou doplňovány dokumentačním materiálem (fotografie, obrazový materiál, videozáznamy, návštěva aktuální muzejní výstavy ...) Podmínkou udělení kreditů je aktivní účast na kurzu, zpracování a prezentace vybrané témata na semináři a absolvování znalostního testu.
Metody hodnocení
Absolventi budou hodnoceni podle předané semestrální práce (rozsah cca. 7-9 normostran), její prezentace a podle aktivit na semináři spolu za 40 bodů a závěrečného znalostního testu za 60 bodov.Z celkových maximálně 100 bodů je třeba pro hodnocení A získat nejméně 93 bodů , hodnocení B je 92-83 bodů, hodnocení C je 82-75 bodů, hodnocení D je 74-67 bodů, hodnocení E je 66-60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD2006