UHVD2008 Obecné dějiny novodobé

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD2008/A: Út 16:25–17:10 M6, M. Hochel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje výklad dějin od sklonku 18. století do třicátých let 20. století. Zdůrazňuje evropský kontext a globální souvislosti fenoménů, které epochu charakterizovaly. V úvodu poskytne přehled o různých názorech na periodizaci období (dlouhé/krátké, respektive velmi dlouhé 19. století). Pozornost bude v průběhu jednosemestrálního cyklu věnována proměnám jednotlivých oblastí života společnosti dané epochy. Vědomosti o jednotlivých fenoménech, procesech a trendech budou prohloubeny formou seminární výuky prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historicko-kartografického materiálu. Předmětem pozornosti bude též didakticky koncipovaný faktografický přehled dějin sledovaného období včetně práce s povinnou a doporučenou literaturou. Seminář se bude zabývat pěti obecnými tematickými okruhy:
1. Éra revolucí na cestě k občanské společnosti.
2. Evropa po Vídeňském kongresu.
3. Evropa a svět v 2. polovině 19. století.
4. Ideové proudy 19. století.
5. První světová válka a vývoj meziválečné Evropy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit proměny jednotlivých oblastí života společnosti v dlouhém 19. století;
- popsat politický vývoj a mezinárodní vztahy v dlouhém 19. století;
- analyzovat fenomény, procesy a trendy sledované epochy prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historického kartografického materiálu.
Osnova
 • 1. Sebereflexe a reflexe: epocha a její média, stará a nová média, proměny vnímání „dlouhého“ 19. století.
 • 2. Populace v 19. století: demografický přechod, migrace, životní standardy.
 • 3. Věk (bez) revolucí: revoluce v novodobých dějinách.
 • 4. Vojna a mír: proměny ozbrojených konfliktů a revolucí, pacifismus a další mezinárodní hnutí.
 • 5. Civilizace: setkávání a střety kultur, náboženství, ras, vyloučení a emancipace.
 • 6. Stát a jeho proměny: nové formy politické komunikace, byrokratizace, disciplinace, mobilizace, vznik sociálního státu.
 • 7. Proměna měst: typologie, urbanizace, plánování, estetika, symbolika.
 • 8. Sítě: proměny komunikace, doprava, obchod, finance.
 • 9. Odpoutaný Prométheus: industrializace, nový energetický režim, zemědělská revoluce, kapitalismus.
 • 10. Ducha svět: náboženství a věda.
 • 11. Proměny umění: od nápodoby vzorů k tvůrčí destrukci, nástup moderny.
 • 12. Volný čas: vymezení volného času, nové formy trávení volného času, vznik masové populární kultury.
 • 13. „Dlouhé“ 19. století a jeho místo v dějinách: postoj 19. století k historii, historismus, shrnutí charakteristiky epochy.
Literatura
  povinná literatura
 • Hanuš, Jiří – Hloušek, Vít: Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. Brno 2019.
 • Moravcová, Dagmar – Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914–1941. Praha 1998 (kapitoly 1–7).
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století. Praha 2000 (kapitoly I–XII).
 • Skřivan, Aleš: Evropská politika 1648–1914. Praha 1999 (kapitoly VII–XII).
 • Skřivan, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914. Praha 1995 (kapitoly IX–XVII).
 • Pečenka, Marek – Luňák, Petr a kolektiv: Encyklopedie moderní historie. Praha 2009 (+ další vydání).
 • Mejdřická, Květa a kolektiv: Dějiny novověku I–II. Praha 1969 (SPN, ediční řada Světové dějiny) (vybrané kapitoly).
 • Charvát, Jaroslav a kolektiv: Dějiny novověku III–IV. Praha 1973–1974 (SPN, ediční řada Světové dějiny) (vybrané kapitoly).
  doporučená literatura
 • Bade, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha 2005.
 • Bayly, Christopher Alan: Zrod moderního světa 1780-1914. Brno 2020.
 • Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha 2007.
 • Ferguson, Niall: Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha 2008.
 • Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha 2001.
 • Hanuš, Jiří: Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno 2004.
 • Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno 2002.
 • Hobsbawm, Eric John: Národy a nacionalismus od roku 1780: program, mýtus, realita. Brno 2000.
 • Hochel, Marian (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha 2019.
 • Huyghe, René (ed.): [Encyklopedie] umění nové doby. Praha 1974 (ediční řada Světové dějiny; především kapitoly 1 Klasicismus a romantismus, 3 Realismus a impresionismus, 4 Umění 20. století).
 • Charle, Christophe: Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno 2004.
 • Im Hof, Ulrich: Evropa a osvícenství. Praha 2001.
 • Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005 (2019).
 • Křivský, Petr – Skřivan, Aleš: Století odchází. Světla a stíny belle époque. Praha 2004.
 • McLeod, Hugh: Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno 2007.
 • Livi Bacci, Massimo: Populace v evropské historii. Praha 2003.
 • Rapport, Michael: Evropa devatenáctého století. Praha 2011.
 • Rémond, René: Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2003.
 • Simms, Brendan: Zápas o evropskou nadvládu. Praha 2015.
 • Schulze, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003.
 • Thiessová, Anne-Marie: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno 2007.
 • Uhlíř, Dušan: Čas kongresů a tajných společností. Praha 2017.
 • Vinen, Richard: Evropa 20. století. Praha 2007 (část I: kapitoly 1–3, část II: kapitoly 1–6).
Výukové metody
přednášky, seminář
Metody hodnocení
účast na přednáškách a semináři (minimálně 75 %), prezentace v PowerPointu, aktivní zapojení do seminární výuky, písemný test
Informace učitele
Závěrečný test je koncipován v rozsahu přednášek a povinné literatury, tematické zaměření je vymezeno přednáškovými a seminárními okruhy. Přednáškové a seminární okruhy reflektují pět okruhů státní závěrečné zkoušky, jež jsou uvedeny v Cílech předmětu. Přednáškové okruhy viz osnova předmětu. Seminární okruhy viz zde:


1) Osvícenství jako ideové východisko na cestě k občanské společnosti


2) Americká revoluce a vznik USA


3) Průmyslová revoluce


4) Francouzská revoluce


5) Evropa za revolučních válek


6) Francie v době konzulátu a císařství Napoleona Bonaparta


7) Evropa za napoleonských válek


8) Evropa po Vídeňském kongresu 1814/1815–1823


9) Revoluční vlna v Evropě 20.–30. let 19. století


10) „Jaro národů“, 40. léta a revoluční roky 1848/1849


11) Viktoriánská éra a britské impérium


12) Sjednocení Itálie


13) Sjednocení Německa


14) Druhé císařství ve Francii


15) Občanská válka v USA


16) Rusko za posledních Romanovců (od Mikuláše I. k Mikuláši II.)


17) Mezinárodní vztahy a světová politika 1850–1914


18) Imperialismus, kolonialismus a dobývání světa 1850–1914


19) První světová válka 1914–1918


20) Pařížská mírová konference a Versailleský mírový systém


21) Mezinárodní vztahy ve 20.–30. letech 20. století


22) Velká hospodářská krize


23) Nástup nacismu v Německu


24) Nástup fašismu v Itálii


25) Sovětské Rusko ve 20.–30. letech 20. století


26) Evropské diktatury ve 20.–30. letech 20. století


27) Myšlenkové proudy v 19. století (konzervativismus, liberalismus, socialismus, marxismus ad.)


28) Kultura 19. století (klasicismus, empír, biedermeier, romantismus, historismus, realismus, impresionismus a –ismy 2. poloviny 19. století, secese ad.)


29) Kultura a výtvarné avantgardy 1900–1938


30) Ve znamení pokroku: věda, technika, objevy a vynálezy dlouhého 19. století

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD2008