UHVHMBP002 Úvod do muzeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 M11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP002/A: Po 11:25–13:00 M11, M. Zapletal
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvodní vhled do muzeologie. Seznamuje studenty s předmětem, metodami, cílem a terminologií muzeologie coby samostatného vědního oboru a vymezuje ji vůči muzeografii (teorii muzejnictví) i vůči ostatním humanitním a společenský vědám. Tento úvod však není bezpříznakový: vycházíme z prací Z. Z. Stránského a v nich obsaženého pojetí muzeologie coby studia specifického hodnotového přístupu člověka k realitě, teoreticky založeného na konceptu „muzeality“. Dále se zabýváme vnitřním členěním muzeologie na jednotlivé subdisciplíny a seznamujeme studenty s některými současnými tendencemi a problémy oboru (zejména v rámci tzv. new museology a kritické muzeologie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat muzeologii jako svébytnou vědní disciplinu;
- určit místo muzeologie v systému věd;
- orientovat se v systematice muzeologie;
- používat muzeologickou terminologii;
- porozumět základním muzeologickým vztahům, vyjádřeným pojmy "muzealita", "muzejní fenomén", "muzealizace".
Osnova
 • 1. Úvod do studia muzeologie
 • 2. Úvod do teoretické a systematické muzeologie
 • 3. Muzeologie versus muzeografie
 • 4. Úvod do muzejní legislativy
 • 5. Úvod do institucionální muzeologie
 • 6. Úvod do muzejního managementu
 • 7. Úvod do muzejního marketingu
 • 8. Úvod do muzejní komunikace
 • 9. Úvod do muzejní pedagogiky
 • 10. Úvod do muzejní prezentace
 • 11. Úvod do muzejní konzervace
 • 12. Úvod do historické muzeologie
 • 13. Úvod do muzejní typologie
Literatura
  povinná literatura
 • Stránský, Z. Z. Úvod do studia muzeologie. Brno 2000.
 • Beneš, J. Základy muzeologie. Opava 1997.
 • Waidacher, F. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999.
 • Desvallées, A. – Mairesse, F. a kol. Základní muzeologické pojmy. Brno 2011.
 • Knapík, J. – Olšovský, J. – Šopák, P. – Váhala, D. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
  neurčeno
 • Brabcová, A. (ed.). Brána muzea otevřená. Praha 2003.
 • Štěpánek, P. Obrysy muzeologie pro historiky umění. Olomouc 2002.
 • Dolák, J. Muzeum a prezentace. Bratislava 2015.
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Žalman, J. Příručka muzejníkova. II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní norm
 • Žalman, J. – Jirásek, P. Příručka muzejníkova. I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha 2010.
 • Kesner, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha 2005.
 • Lapaire, C. Kleines Handbuch der Museumskunde. Bern, Stuttgart 1983.
 • Stránský, Z. Z. Archeologie a muzeologie. Brno 2005.
 • Mensch, P. van. Towards a Methodology of Museology. Disertační práce. Zagreb 1995.
 • Beneš, J. Muzejní prezentace. Praha 1981.
 • Edson, G. – Dean, D. The Handbook for Museums. London 1994.
 • Stránský, Z. Z. De museologia: metateoretická studie k základům muzeologie jako vědy. Habilitační práce. Brno 1992.
Výukové metody
přednáška (frontální výuka), diskuse, četba, referát
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2020/UHVHMBP002