UHVHMBP003 Dějiny muzejnictví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 14:45–16:20 M7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s vývojem muzeí a šířeji muzejního fenoménu od raného novověku až do současné doby. Tento vývoj zasazuje do širších společenských, kulturních, vědeckých (epistemologických) a ideologických rámců. Hlavní důraz je přitom kladen na středoevropský prostor a na sledování nadregionálních paralel mezi jednotlivými institucemi, na typologii muzejních institucí i neinstitucionálních projevů muzejního fenoménu, na souvislosti se vznikem moderních národů a nacionalismů. Nadto tento předmět poskytuje i úvodní vhled do problematiky dějin, teorie a metodologie historické muzeologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se student bude orientovat:
- v dějinách českého muzejnictví (resp. muzejnictví v Českých zemích);
- v dějinách světového muzejnictví;
- v dějinách hlavních neinstitucionálních projevů muzeality;
- v historických vztazích mezi muzei a jinými typy paměťových institucí.
Osnova
 • 1. Předmět, metoda, cíl a jazyk historické muzeologie.
 • 2. Muzejní fenomén v raně novověké Evropě.
 • 3. Muzejní fenomén a sběratelství v epoše osvícenství.
 • 4. Muzea v první polovině 19. století.
 • 5. Muzea v druhé polovině 19. století.
 • 6. Muzejní fenomén, národy a nacionalismy: 1860–1918.
 • 7. Pražská muzea: národní, městská, uměleckoprůmyslová, technická, speciální muzea.
 • 8. Situace na Moravě: muzea v Brně a Olomouci.
 • 9. Muzea v českém Slezsku, zvláště v Opavě.
 • 10. Zájem o archeologii a etnografii v muzeích 19. století.
 • 11. Muzea v první třetině 20. století.
 • 12. Muzea v druhé třetině 20. století.
 • 13. Muzejní fenomén v postmoderní situaci.
Literatura
  povinná literatura
 • Špét, J. Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). Praha 1979.
 • Sklenář, K. Obraz vlasti: Příběh Národního muzea. Praha 2001.
 • Knapík, J. – Olšovský, J. – Šopák, P. – Váhala, D. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
  neurčeno
 • Hudson, K. A Social History of Museums: What the Visitors Thought. London 1975.
 • Brodesser, S. – Břečka, J. – Mikulka, J. K poznání a slávě země: dějiny Moravského zemského muzea. Brno 2002.
 • Zapletal, M. Helfert’s Theory of a Music Museum (“Musical Archive”) / Helfertova teorie hudebního muzea (“hudebního archivu”). Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 6–45.
 • Simmons, J. E. Museums: A History. New York, London 2016.
 • Alexander, E. P. – Alexander, M. Museums in Motion: An Introduction to the History and Function of Museums. Lanham, New York 2008.
 • Knell, S. J. a kol. National Museums: New Studies From Around the World. London, New York 2011.
 • Šopák, P. Město muzeí: Opava 1814–1989. Opava 2016.
 • Gregorová, R. a kol. Moravské zemské muzeum: s úctou k práci průkopníků, s díky jejich pokračovatelům. Brno 2015.
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP003