UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHMBP008/A: Út 11:25–13:00 M8, I. Matejko-Peterka
UHVHMBP008/B: Čt 9:45–11:20 M8, I. Matejko-Peterka
Předpoklady
Základní orientace v konkrétních typech a druzích pramenů z oblasti jednotlivých pomocných věd historických.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače s různými typy historických pramenů a základními postupy a metodami při jejich zpracování. Důraz je kladen na praktickou část výuky, tj. na samostatnou práci studentů s konkrétními typy a druhy pramenů z oblasti jednotlivých pomocných věd historických.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - určit a popsat jednotlivé druhy historických pramenů. - transkribovat a transliterovat texty z 15. - 20. století - identifikovat a popsat erby, mince a pečeti. - převádět data podle římského datování a křesťanského kalendáře. aj.
Osnova
 • 1. Úvodní informace (literatura, základní prameny, metodické postupy, podmínky zápočtu předmětu. 2. Bádaní stupňů příbuzenství a tvoření genealogických tabulek; 3. Převádění dat historických pramenů. 4. Analýza délkových a hmotnostních měr používaných v minulosti a jejich převádění na moderní jednotky. 5. Studium vnitřních a vnějších znaků dokumentů a určování jejich provenience a pravosti. 6.-8. Transkripce a transliterace textů z 15. - 20. století; 9. Rozpis abreviací (brachygrafie). 10. Popis a analýza vybraných druhů pečetí. 11. Popis a analýza různých mincí a platidel. 12. Blasonování erbů. 13. Praktické cvičení s mapami a geografickými slovníky.
Literatura
  povinná literatura
 • Hledíková, Z., Kašpar, J., Ebelová, I. Paleografická čítanka. 2 sv., Praha 2000. info
 • Friedrich, G. Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1997. info
 • Pátková, H., Bastl, O. Texty k výuce diplomatiky. Praha 2003. info
 • PÁTKOVÁ, H. Cvičení z pozdně středověké paleografie. SCRIPTORIUM 2007. 2007. info
 • EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii, Praha 2004. Praha, 2004. info
  doporučená literatura
 • Petráň, Z. - Radoměrský, P. Encyklopedie české numismatiky. Praha 1996. info
 • Semotanová, E.:. Historická geografie Českých zemí. Praha 1998. info
 • Vorel, T. Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000. info
 • KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998. info
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989. info
 • KREJČÍKOVÁ Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987. info
 • Sejbal, J. Základy peněžního vývoje. Brno 1997. info
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí; analýza, kritika a interpretace historických pramenů.
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Splnění zadaných praktických úkolů se zaměřením na komplexní zpracování písemných pramenů s využitím pomocných věd historických: čtení a přepis, datování a rozbor písemných pramenů jednotlivých kategorií a různé provenience z období středověku a novověku, jejich analýza, kritika a vyhodnocení; klasifikace, popis a rozbor pramenů sfragistického, heraldického a numismatického charakteru s přihlédnutím k jejich vývoji; znalost edic k dějinám českých zemí a střední Evropy a schopnost s nimi pracovat. Aktivní účast na seminářích, povinné absolvování 90% výuky,plněný zadaných úkolů (ústní, písemné).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHMBP008