UHVHMBP013 Odborná praxe I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
4 týdny / 160 hod. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje vstupní průpravu k vykonávání odborné praxe II a III a po absolvování studia k uplatnění v kulturně historických zařízeních v souladu s profilem absolventa. Cílem praxe je vybavit studenty vstupními dovednostmi k vykonávání činností a poskytování vybraných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví a kulturně historických praktických činností, podnítit rozvoj jejich organizačních schopností. Absolvování praxe přispívá k větší motivaci studentů uplatnit získané vědomosti a dovednosti z výuky a tím zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce. Odborná praxe I je organizovaná zpravidla se vstupním týdenním blokem teoretické průpravy a dále o rozsahu 3 týdnů ve smluvní instituci. Probíhá typicky v paměťových institucích (muzea, umělecké/výstavní galerie, archeoparky, muzea v přírodě), v instalovaných objektech (hrad, zámek, klášter ad.), na pracovištích památkové péče apod. Student se podílí například na přípravě průvodcovských činností a koná při nich náslechy, podílí se na přípravě tematických kulturně historických produktů (přednášky, animační programy pro děti, seniory, poučené návštěvníky ad.), na základních činnostech spojených se správou a prezentací fondů a sbírek, na organizačním zajištění chodu institucí. Praxe probíhá pod metodickým vedením mentora – spolupracujícího odborníka z praxe/instituce a pod rámcovým dohledem pedagoga – supervizor; výsledné vyhodnocení praxe přísluší garantovi předmětu. Student vede písemný deník; obdrží hodnocení mentora a supervizora. Znalosti jsou ověřeny formou ústní rozpravy, zpravidla za účasti studenta, garanta a supervizora.
Výstupy z učení
stáž
Osnova
 • 1. Student si se souhlasem vyučujícího studijního předmětu (supervizora) uvedeného v IS SU dojedná praxi ve vybrané instituci. Aktuální seznam preferovaných institucí, s nimiž má FPF SU uzavřenu rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe studentů, je zveřejněn na vývěsce ÚHV a na ústavním webu www.uhv.cz v sekci studijní informace.
 • 2. Na sekretariátu ÚHV si student vyzvedne 4 výtisky formuláře „Dohoda o odborné praxi“.
 • 3. Student vyplní formuláře a nechá je potvrdit v instituci, která s praxí studenta souhlasí.
 • 4. Student předá formuláře na sekretariát ÚHV, kde je parafuje vedoucí ústavu.
 • 5. Formuláře jsou sekretariátem ÚHV předány k podpisu děkanovi FPF SU. Děkan FPF SU předá podepsané dohody na sekretariát ÚHV.
 • 6. Student si 3 exempláře podepsané dohody vyzvedne na sekretariátu ÚHV. 1 exemplář je ponechán na sekretariátu ÚHV.
 • 7. Student absolvuje praxi pod vedením spolupracujícího odborníka z instituce, kde praxe probíhá – mentora.
 • 8. Praxe probíhá pod dohledem supervizora z příslušného pracoviště FPF SU. Supervizorem je vyučující studijního předmětu uvedený v IS SU.
 • 9. Student vede v průběhu praxe písemný deník praxe. Deník má podobu stručných denních záznamů o činnosti.
 • 10. Po ukončení praxe mentor stručně písemně zhodnotí její průběh.
 • 11. Po absolvování praxe student předloží supervizorovi zprávu mentora a deník praxe.
 • 12. Poznatky z praxe jsou ověřeny zpravidla formou ústní rozpravy za účasti studenta a supervizora. Supervizor následně stručně písemně zhodnotí průběh praxe a ústní rozpravy.
 • 13. Následně supervizor udělí zápočet. Supervizor zodpovídá za předání svého písemného hodnocení, zprávy mentora a deníku praxe na sekretariát ÚHV.
 • 14. V případě vydání příslušného fakultního nebo univerzitního předpisu může dojít k úpravě manuálu realizace odborné praxe na ÚHV.
Literatura
  povinná literatura
 • Dokumenty a materiály institucí poskytujících odbornou praxi.
 • Bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • Organizační řád, Provozní řád, Pracovní knihy jednotlivých pracovišť (manuály) a další interní předpisy (směrnice, příkazy a řády).
  doporučená literatura
 • Odborné softwary a technologie využívané v praxi ad.
 • Odborné časopisy – Kultura, umění a výchova (http://kuv.upol.cz), Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, Zprávy památkové péče ad.
Výukové metody
praktické poznatky získané v praxi
Metody hodnocení
Ústní rozprava na základě písemných podkladů; dokumentace z instituce.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP013