UHVHMBP014 Dějiny středověku I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–9:40 H6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP014/A: St 9:45–10:30 H6, H. Komárková
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semestrálního cyklu přednášek je osvojení si a upevnění základních znalostí nejen o základních problémech středověkých dějin, ale rovněž o jejich pojímání v rámci starší i novější evropské historiografie. V rámci přednášek bude kladen důraz na interpretaci dějin a vytváření dějin jako konstruktu ovlivňovaného společenskými procesy. Základní přehled evropských politických, kulturních a hospodářských dějin staršího středověku (tj. období od počátku stěhování národů přibližně do poloviny 14. století) bude formou semináře doplněn a rozvinut prostřednictvím analýzy vybraných témat na základě rozboru pramenného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v základních problémech dějin středověku. Student získá základní znalosti o sekundární literatuře k vybraným tématům.
Osnova
 • 1. Středověk – pojem, periodizace, historiografie.
 • 2. Stěhování národů, rozpad Římské říše a vytváření barbarských států.
 • 3. Byzanc v raném středověku.
 • 4. Franská říše v raném středověku.
 • 5. Střední Evropa v raném a vrcholném středověku – středoevropský model.
 • 6. Islámský svět ve středověku, styky islámského a křesťanského světa.
 • 7. Středověký východ a západ.
 • 8. Konflikt císařství a papežství.
 • 9. Středověká Francie a Anglie na vrcholu moci – kultura a společnost.
 • 10. Byzanc vrcholného středověku a křížové výpravy.
 • 11. Geneze států v Evropě vrcholného středověku.
 • 12. Středověká kultura.
 • 13. Středověk jako pop-kulturní fenomén – interpretace středověku.
Literatura
  povinná literatura
 • Brooke, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha. info
 • Colins, R. Evropa raného středověku 300-1000, Praha. info
 • Drška, V.-Picková, D. Dějiny středověké Evropy. Praha, 2004. info
 • Graus, F. Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku. Praha 2017.
 • Mundy, J. Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha. info
  doporučená literatura
 • Bednaříková, J. Stěhování národů. Praha 2003.
 • Bednaříková, J. Frankové a Evropa. Praha 2009.
 • Duby, G. Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha 2002. info
 • Duby, G. (ed.). Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003. info
 • Duby, G. Umění a společnost ve středověku. Praha-Litomyšl 2002.
 • Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999. info
 • ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku. Praha: Argo. ISBN 80-7203-369-7. 2001. info
 • Honzák, F. a kol.:. Evropa v proměnách staletí. info
 • Kantorowicz, E. Dvě těla krále. Praha 2014.
 • Keller, H. Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II. Praha 2004.
 • LeGoff, J. Zrození očistce. Praha 2003.
 • Nodl, M. Středověk v nás. Praha 2015.
Výukové metody
přednáška - frontální výuka, práce s prameny, prezentace seminární práce
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup, seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVHMBP014