UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurz je navržen tak, aby studenty seznámil s hlavními procesy, jež utvářely raně novověkou Evropu a v mnoha ohledech ovlivňují západní civilizaci do dnešních dnů. Absolvováním získá posluchač přehled o dějinách raného novověku, v kontextu evropských a světových dějin. Je zaměřen na komplexní dějiny 16. - 18. století, které zahrnují změny ve filozofii, náboženství a mentalitou, objevitelské cesty a jejich důsledky, vývoj vědy, techniky, kultury, procesy akulturace a kulturních změn. Všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňovaly a odrážely v politických dějinách. Jednotlivé témata budou prezentovány i prostřednictvím příběhů historických osobností - na individuálních osudech je možno lépe pochopit dané období. Využívaná bude i mikrohistorická metoda zkoumání. Základní znalost faktů, osobností a událostí, a celkový přehled v historickém vývoji, je nezbytným předpokladem pro orientaci posluchače v jiných předmětech a kurzech.
Výstupy z učení
Absolvováním získá posluchač přehled o dějinách raného novověku, v kontextu evropských a světových dějin. Je zaměřen na komplexní dějiny 16. - 18. století, které zahrnují změny ve filozofii, náboženství a mentalitou, objevitelské cesty a jejich důsledky, vývoj vědy, techniky, kultury, procesy akulturace a kulturních změn.
Osnova
 • 1.Renesance a humanismus a jejich vliv na kulturu a sociální změny. N. Macchiavelli, Thomas Morus, Erasmus Rotterdamský
  2. Objevitelské cesty jako zrod novověku. Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama, F. Magalhaes
  3.- 4. Změny v náboženském životě v Evropě - reformace a reformátoři. M. Luther, F. Melanchton, J. Kalvín, U. Zwingli
  5. - 6. Habsburská monarchie, rekatolizace a protihabsburská povstání
  7.- 8. Evropa v 16. století a náboženské války (Anglie, Francie, Nizozemí)
  9. Třicetiletá válka a změny v Evropě.
  10. -11. Nové velmoci v 17.-18. století (Francie, Anglie, Švédsko)
  12. Osmanská říše a Evropa.
  13. Osvícenství a revoluce
Literatura
  doporučená literatura
 • Knoz, T. Absolutismus nebo "absolutismus"? K dějinám jednoho pojmu. Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451- 483. info
 • Šubrt, J. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha 1996. info
 • Raková, S. Dobrodruzi, puritání a Indiáni. Angličané v Novém světě. Praha 1998. info
 • Todorov, T. Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha 1996. info
 • Voit, P. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006. info
 • Im Hof, U. Evropa a osvícenství. Praha 2001. info
 • Huntová. Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída, Praha 2007. info
 • Deventer, J. Gegenreformation in Schlesien. Die Habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526-1707. Köln - Weimar - Wien 2003. info
 • Tinková, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. info
 • Burke, P. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996. info
 • Hroch, M. K problémům definice absolutismu a jeho geneze. AUC - Phil. et Hist. 3, Studia Hist. 36. Praha 1991, s. 9 - 22. info
 • Raková, S. Kolumbovské výročí v USA: vznik diskursu encounte. ČČH 91, 1993, s. 545-566. info
 • Winkelbauer, T. Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století. ČČH 98, 2000, s. 476-540. info
 • Ohlídal, A. "Konfessionalisierung": Ein historisches Paradigma auf dem Weg von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenschaft? Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 327-342. info
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. info
 • Horský, J. Max Weber a česká historiografie. Dějiny a současnost 14, 1992, č. 3, s. 2-5. info
 • Duindam, J. Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam 1995. info
 • Molnár, A. Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 2007. info
 • Petráň, J. Na téma mýtu Bílé hory. In: Z. Hledíková (ed.): Traditio et cultus (sborník k šedesátým narozeninám M. Vlka). Praha 1993, s. 141-162. info
 • Hojda, Z. Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. In: I. Hlaváček - J. Hrdina (edd.), Facta probant homines. Praha 1998, s. 181-204. info
 • Englund, P. Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2001. info
 • Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006. info
 • Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. info
 • Greenblatt, S. Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Praha 2004. info
 • Vybíral, Z. Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005. info
 • Winkelbauer, T. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003. info
 • Petráň, J. Staroměstská exekuce. Praha 1971. info
 • Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. info
 • Tinková, D. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2008. info
 • Polišenský, J. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha 1970. info
 • Raková, S. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha 2005. info
 • Evans, R. J. W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003. info
 • Mikulec, J. 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005. info
 • Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007. info
Výukové metody
Kurz budou tvořit přednášky a semináře - předpokládá se aktivní účast studentů na všech formách výuky, jakož i samostatné studium povinné a doporučované literatúry.Prednášky budou doplňovány dokumentačním materiálem (fotografie, obrazový materiál, videozáznamy, návštěva aktuální muzejní výstavy ...) Podmínkou udělení kreditů je aktivní účast na kurzu, zpracování a prezentace vybrané témata na semináři a absolvování znalostního testu.
Metody hodnocení
Absolventi budou hodnoceni podle předané semestrální práce (rozsah cca. 7-9 normostran), její prezentace a podle aktivit na semináři spolu za 40 bodů a závěrečného znalostního testu za 60 bodov.Z celkových maximálně 100 bodů je třeba pro hodnocení A získat nejméně 93 bodů , hodnocení B je 92-83 bodů, hodnocení C je 82-75 bodů, hodnocení D je 74-67 bodů, hodnocení E je 66-60 bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.