UHVHMBP017 Preventivní konzervace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Antonín Šimčík (cvičící)
Garance
Mgr. Antonín Šimčík
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zevrubné seznámení studentů s problematikou preventivní konzervace s fokusem na specifika ochrany artefaktů a naturfaktů v muzeích a památkových objektech. Studentům budou přiblíženy základní pojmy z oboru konzervace a restaurování, etické normy, systém konzervace a restaurování muzeálií v ČR, specializovaná pracoviště a legislativa. Dále bude pozornost věnována specifikům sanační a preventivní konzervace, zásadám ochrany zdraví při práci se sbírkami, monitoringu klimatických podmínek v interiérech a jejich regulaci, principům ochrany anorganických a organických materiálů v muzeích, galeriích a archivech, organizaci záchrany sbírkových fondů při živelných katastrofách, zásadám péče o sbírky při prezentaci, deponování a transportu, ochraně sbírek pomocí substitutů, zejména digitalizace a konečně vyhodnocování účinnosti prováděných aktivit. U všech okruhů budou akcentovány zásady preventivní konzervace při běžném využívání sbírkových fondů. Získané vědomosti si studenti ověří prakticky v Konzervátorském centru ÚHV.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vnímat klíčovou roli preventivní konzervace při ochraně sbírek v moderním muzeu; - vnímat předmětnou legislativu, znát odborné zdroje a důležitá odborná pracoviště; - osvojí si základy monitoringu a regulace: - teploty a vlhkosti; optického záření; pevných, kapalných a plynných polutantů; biologického napadení materiálů; působení člověka; - bude schopen efektivně participovat při ochraně sbírek při prezentaci, deponování a transportu. - bude chápat specifika preventivní ochrany sbírkových předmětů dle jejich materiálové podstaty I. - osvojí si základní znalosti z oblasti ochrany sbírek v krizových situacích. - seznámí se s využíváním substitutů jako možností dílčí ochrany sbírkových předmětů. - osvojí si schopnost evaluovat efektivnost PK v muzeu.
Osnova
 • 1. Role preventivní konzervace při ochraně sbírek v moderním muzeu. Etické standardy. 2. Současná legislativa. Základní odborná literatura. Historie oboru. Odborná sdružení a důležitá pracoviště v ČR. Ochrana zdraví při práci se sbírkami. 3. Účinky teploty a vlhkosti na materiály. 4. Účinky optického záření na materiály. 5. Účinky pevných, kapalných a plynných polutantů na materiály. 6. Příčiny a důsledky biologického napadení materiálů. Působení člověka. 7. Ochrana sbírek při prezentaci, deponování a transportu. 8. Specifika preventivní ochrany sbírkových předmětů dle jejich materiálové podstaty I. 9. Specifika preventivní ochrany sbírkových předmětů dle jejich materiálové podstaty II. 10. Ochrana sbírek v krizových situacích. 11. Využívání substitutů jako možnost dílčí ochrany sbírkových. předmětů. Specifika využití reálných a virtuálních kopií. 12. Indikátory a evaluace efektivnosti PK v muzeu.
Literatura
  povinná literatura
 • Ochrana, F.- Půček, M. - Plaček, M.- Šimčík, A. Management a hospodaření muzeí. Praha, Karolinum 2018.
 • ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, 2002. info
  doporučená literatura
 • KOPECKÁ, I. a kol.:. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. info
 • ŠIMČÍK, A. - ŠIMČÍKOVÁ, M.:. Výběrová bibliografie konzervátorské literatury (1990-2003). URL: axpsu.fpf.slu.cz/~sim20uh/literatura/bibliografie. info
 • Kol. autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011. info
 • PETZET, M. International principles of preservation. 2010. info
 • MERRITT, J. - REILLY, J. A. Preventive conservation for historic house museums. Lanham, 2010. info
 • WALLER, R., SMYK, L. Assessing and Managing to your Collections. Birmingham, 2007. info
 • APPLEBAUM, B. Conservation treatment metodology. 2007. info
 • Museum microclimates: abstractsofpostersattheCopenhagenkonference, 19-23 November 2007 (ed. TimothyPadfield et col.). Copenhagen, 2007. info
 • Preventive Conservation (ed. Alexandra Jeberien, Mathias Knaut). Berlín, 2007. info
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. Praha, 2006. info
 • KEENE, S. Managing Conservation in Museums. Oxford, 2002. info
 • HATCHFIELD, P. Pollutants in the museum environment. Practical strategies for problem solving in design, exhibition and storage. London, 2002. info
 • HILBERT, G. S. Sammlungsgut in Sicherheit. Beleuchtung und Lichtschutz, Klimatisierung, Schadstoffprävention, Schädlingsbekämpfung, Sicherungstechnik, Brandschutz, Gefahrenmanagement. Berlin, 2002. info
 • ASHLEY-SMITH, J. Risk Assessment for Object Conservation. Oxford, 1999. info
 • Framework for the Preservation of Museum Collections. Ottawa, 1998. info
 • THOMPSON, G. The Museum Environment. Oxford, 1994. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování závěrečného testu.
Informace učitele
Úspěšné absolvování závěrečného testu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2020/UHVHMBP017