UHVHMBP019 Dějiny středověku II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. David Radek, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–9:40 H1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP019/A: St 9:45–10:30 H1, D. Radek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrový přednáškový kurs si klade za cíl upozornit na klíčové etapy vnitřních proměn a také vnějšího postavení českých zemí v rámci mocenského pole středoevropského prostoru. Pozornost je proto věnována komparaci s vývojem okolních státních celků a vedle hlavní osy tvořené politickými dějinami jsou zohledňovány i konstitutivní prvky z hospodářské, sociální, kulturní a správní oblasti. Vzhledem k rozsahu časové dotace jsou přednášky z velké části koncipovány jako průvodce po trendech bádání současné medievistiky a po probíhajících diskusích. Za všechna témata je možné jmenovat spor o (ne)kosmovský obraz českého státu, paralely středoevropského vývoje ano či ne, střet o monarchický či stavovský obraz českého státu, privatizace 13. století versus transformace českých zemí, husitství jako krize středověkého světa versus první článek evropských reformací a revolucí apod. Tomuto zadání odpovídají i seznamy doporučené literatury a rovněž i aktuální tituly, na něž budou studenti upozorňováni v jednotlivých přednáškách.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
-shrnout vývoj českých zemí ve středověku
- zařadit vývoj českých zemí ve středověku do středoevropského kontextu
- pracovat s literaturou a prameny týkající se českého středověku
Osnova
 • 1. Úvod. Představení základních koncepcí vymezování "českého středověku". Klíčová témata a pojmy. Kronikáři českého středověku.
 • 2. Stěhování národů a Velká Morava.
 • 3. Krize a vzestup přemyslovského státu kolem roku 1000.
 • 4. Přemyslovský stát za knížete Břetislava. Za královskou korunou.
 • 5. Správní, hospodářská a sociálních struktura přemyslovského státu knížecí doby.
 • 6. Přemyslovský zápas o středoevropskou hegemonii.
 • 7. České země v proměnách 13. století ve středoevropském kontextu.
 • 8. Nástup Lucemburků. České země v éře vlády Karla IV.
 • 9. Kulturní a sociální proměny českých zemí v přemyslovské a lucemburské epoše.
 • 10. Církevně-správní vývoj českých zemí v období středověku.
 • 11. České země v době husitské revoluce.
 • 12. Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín.
 • 13. Epilog českého středověku. Doba jagellonská.
Literatura
  povinná literatura
 • Čechura, J. České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II.,. Online info
 • Hoensch, J. K. Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu, Praha 2003.
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Online. Praha, 2005, [citováno 2024-04-23] info
 • Wihoda, M. První Česká království, Praha 2015.
 • Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997.. Online info
 • Šmahel, F. Husitské Čechy. Struktury - procesy - ideje. Praha 2004.
  doporučená literatura
 • Bobková, I. Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha 2018.
 • Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999.. Online info
 • Hoffman, F. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2008.
 • Jirásek, Z. (Ed.). Slezsko v dějinách českého státu. I, II. Online. Praha, 2012, [citováno 2024-04-23] info
 • Jan, L. Václav II. Král na stříbrném trůnu. Praha 2015.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. I. do roku 1197. Praha-Litomyšl 2008.
 • Kavka, F. Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. Praha 1998.. Online info
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. II. 1197-1250. Praha-Litomyšl 2000.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. III. 1250-1310. Praha-Litomyšl 2002.
 • Sommer, P. – Třeštík, D. – Žemlička, J. (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2016.
 • Lutovský, M. – Profantová, N. Sámova říše. Praha 1995.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české. VI. a, b 1310-1402. Praha-Litomyšl 2003.
 • Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992 - 1999.. Online info
 • Mezník, J. Lucemburská Morava. Praha 1999. Online info
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002.. Online info
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol. Dějiny českých zemí. Praha 2018.
 • Smetánka,Z. Legenda o Ostojovi,Praha 2004.. Online info
 • Spěváček J. Jan Lucemburský a jeho doba. Praha 1994.. Online info
 • Šmahel, F. Husitská revoluce I.-IV.. Online info
 • František Šmahel. Jan Hus. Život a dílo.. Online. Praha, 2013, [citováno 2024-04-23] info
 • Šmahel, F. – Bobková, L. (eds.). Lucemburkové. Česká koruny uprostřed Evropy. Praha 2012.
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Online. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0. [citováno 2024-04-23] info
 • Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997.. Online info
 • Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005.
 • Soukup, P. Jan Hus. Život a smrt kazatele. Praha 2015.
 • Antonín, R. Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.
 • Hoffman, F. Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
Výukové metody
Přednáška s diskuzí. Semináře budou věnovány práci s literaturou a prameny.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Ke zkoušce je nutno zpracovat seznam přečtené literatury. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHMBP019