UHVHMBP025 Novodobé dějiny I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje výklad dějin od sklonku 18. století do třicátých let 20. století. Zdůrazňuje evropský kontext a globální souvislosti fenoménů, které epochu charakterizovaly. V úvodu poskytne přehled o různých názorech na periodizaci období (dlouhé/krátké, respektive velmi dlouhé 19. století). V průběhu jednosemestrálního cyklu bude věnována pozornost proměnám jednotlivých oblastí života společnosti dané epochy. Vědomosti o jednotlivých fenoménech, procesech a trendech budou prohloubeny formou seminární výuky prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historicko-kartografického materiálu. Seminář se bude zabývat pěti obecnými tematickými okruhy:
1. Éra revolucí na cestě k občanské společnosti.
2. Evropa po Vídeňském kongresu.
3. Evropa a svět v 2. polovině 19. století.
4. Ideové proudy v Evropě 19. století.
5. První světová válka a vývoj meziválečné Evropy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit proměny jednotlivých oblastí života společnosti v dlouhém 19. století;
- popsat politický vývoj a mezinárodní vztahy v dlouhém 19. století;
- analyzovat fenomény, procesy a trendy sledované epochy prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historického kartografického materiálu.
Osnova
 • 1. Sebereflexe a reflexe: epocha a její média, stará a nová média, proměny vnímání „dlouhého“ 19. století.
 • 2. Populace v 19. století: demografický přechod, migrace, životní standardy.
 • 3. Věk (bez) revolucí: revoluce v novodobých dějinách.
 • 4. Vojna a mír: proměny ozbrojených konfliktů a revolucí, pacifismus a další mezinárodní hnutí.
 • 5. Civilizace: setkávání a střety kultur, náboženství, ras, vyloučení a emancipace.
 • 6. Stát a jeho proměny: nové formy politické komunikace, byrokratizace, disciplinace, mobilizace, vznik sociálního státu.
 • 7. Proměna měst: typologie, urbanizace, plánování, estetika, symbolika.
 • 8. Sítě: proměny komunikace, doprava, obchod, finance.
 • 9. Odpoutaný Prométheus: industrializace, nový energetický režim, zemědělská revoluce, kapitalismus.
 • 10. Ducha svět: náboženství a věda.
 • 11. Proměny umění: od nápodoby vzorů k tvůrčí destrukci, nástup moderny.
 • 12. Volný čas: vymezení volného času, nové formy trávení volného času, vznik masové populární kultury.
 • 13. „Dlouhé“ 19. století a jeho místo v dějinách: postoj 19. století k historii, historismus, shrnutí charakteristiky epochy.
Literatura
  povinná literatura
 • Hanuš, Jiří: Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno 2004.
 • Hanuš, Jiří – Hloušek, Vít: Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. Brno 2019.
 • Moravcová, Dagmar – Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914–1941. Praha 1998.
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století. Praha 2000 (kapitoly I–XII).
 • Skřivan, Aleš: Evropská politika 1648–1914. Praha 1999 (kapitoly VII–XII).
 • Skřivan, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914. Praha 1995 (kapitoly IX–XVII).
 • Vinen, Richard: Evropa 20. století. Praha 2007 (část I: kapitoly 1–3, část II: kapitoly 1–6).
 • Pečenka, Marek – Luňák, Petr a kolektiv: Encyklopedie moderní historie. Praha 2009 (+ další vydání).
 • Mejdřická, Květa a kolektiv: Dějiny novověku I–II. Praha 1969 (SPN, ediční řada Světové dějiny).
 • Charvát, Jaroslav a kolektiv: Dějiny novověku III–IV. Praha 1973–1974 (SPN, ediční řada Světové dějiny).
  doporučená literatura
 • Bade, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha 2005.
 • Bayly, Christopher Alan: Zrod moderního světa 1780-1914. Brno 2020.
 • Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha 2007.
 • Ferguson, Niall: Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha 2008.
 • Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha 2001.
 • Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno 2002.
 • Hobsbawm, Eric John: Národy a nacionalismus od roku 1780: program, mýtus, realita. Brno 2000.
 • Hochel, Marian (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha 2019.
 • Huyghe, René (ed.): [Encyklopedie] umění nové doby. Praha 1974 (ediční řada Světové dějiny; především kapitoly 1 Klasicismus a romantismus, 3 Realismus a impresionismus, 4 Umění 20. století).
 • Charle, Christophe: Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno 2004.
 • Im Hof, Ulrich: Evropa a osvícenství. Praha 2001.
 • Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005 (2019).
 • Křivský, Petr – Skřivan, Aleš: Století odchází. Světla a stíny belle époque. Praha 2004.
 • McLeod, Hugh: Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno 2007.
 • Livi Bacci, Massimo: Populace v evropské historii. Praha 2003.
 • Rapport, Michael: Evropa devatenáctého století. Praha 2011.
 • Rémond, René: Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2003.
 • Simms, Brendan: Zápas o evropskou nadvládu. Praha 2015.
 • Schulze, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003.
 • Thiessová, Anne-Marie: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno 2007.
 • Uhlíř, Dušan: Čas kongresů a tajných společností. Praha 2017.
Výukové metody
přednášky, seminář
Metody hodnocení
účast na semináři (minimálně 75 %), prezentace v PowerPointu, aktivní zapojení do seminární výuky, písemný test
Informace učitele
Závěrečný test je koncipován v rozsahu přednášek a povinné literatury, tematické zaměření je vymezeno přednáškovými a seminárními okruhy. Přednáškové okruhy viz osnova předmětu. Dílčí seminární okruhy viz zde:
1) Osvícenství jako ideové východisko na cestě k občanské společnosti


2) Americká revoluce a vznik USA


3) Průmyslová revoluce


4) Francouzská revoluce


5) Evropa za revolučních válek


6) Francie v době konzulátu a císařství Napoleona Bonaparta


7) Evropa za napoleonských válek


8) Evropa po Vídeňském kongresu 1814/1815–1823


9) Revoluční vlna v Evropě 20.–30. let 19. století


10) „Jaro národů“, 40. léta a revoluční roky 1848/1849


11) Viktoriánská éra a britské impérium


12) Sjednocení Itálie


13) Sjednocení Německa


14) Druhé císařství ve Francii


15) Občanská válka v USA


16) Rusko za posledních Romanovců (od Mikuláše I. k Mikuláši II.)


17) Mezinárodní vztahy a světová politika 1850–1914


18) Imperialismus, kolonialismus a dobývání světa 1850–1914


19) První světová válka 1914–1918


20) Pařížská mírová konference a Versailleský mírový systém


21) Mezinárodní vztahy ve 20.–30. letech 20. století


22) Velká hospodářská krize


23) Nástup nacismu v Německu


24) Nástup fašismu v Itálii


25) Sovětské Rusko ve 20.–30. letech 20. století


26) Evropské diktatury ve 20.–30. letech 20. století


27) Myšlenkové proudy v 19. století (konzervativismus, liberalismus, socialismus, marxismus ad.)


28) Kultura 19. století (klasicismus, empír, biedermeier, romantismus, historismus, realismus, impresionismus a –ismy 2. poloviny 19. století, secese ad.)


29) Kultura a výtvarné avantgardy 1900–1938


30) Ve znamení pokroku: věda, technika, objevy a vynálezy dlouhého 19. století

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.