UHVHMBP025 Novodobé dějiny I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP025/A: Út 16:25–17:10 M5, M. Hochel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje výklad dějin od sklonku 18. století do třicátých let 20. století. Zdůrazňuje evropský kontext a globální souvislosti fenoménů, které epochu charakterizovaly. V úvodu poskytne přehled o různých názorech na periodizaci období (dlouhé/krátké, respektive velmi dlouhé 19. století). V průběhu jednosemestrálního cyklu bude věnována pozornost proměnám jednotlivých oblastí života společnosti dané epochy. Vědomosti o jednotlivých fenoménech, procesech a trendech budou prohloubeny formou seminární výuky prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historicko-kartografického materiálu. Seminář se bude zabývat pěti obecnými tematickými okruhy:
1. Éra revolucí na cestě k občanské společnosti.
2. Evropa po Vídeňském kongresu.
3. Evropa a svět v 2. polovině 19. století.
4. Ideové proudy v Evropě 19. století.
5. První světová válka a vývoj meziválečné Evropy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit proměny jednotlivých oblastí života společnosti v dlouhém 19. století;
- popsat politický vývoj a mezinárodní vztahy v dlouhém 19. století;
- analyzovat fenomény, procesy a trendy sledované epochy prostřednictvím práce s překlady nebo originály historických pramenných textů, interpretace ikonografického a historického kartografického materiálu.
Osnova
 • 1. Sebereflexe a reflexe: epocha a její média, stará a nová média, proměny vnímání „dlouhého“ 19. století.
 • 2. Populace v 19. století: demografický přechod, migrace, životní standardy.
 • 3. Věk (bez) revolucí: revoluce v novodobých dějinách.
 • 4. Vojna a mír: proměny ozbrojených konfliktů a revolucí, pacifismus a další mezinárodní hnutí.
 • 5. Civilizace: setkávání a střety kultur, náboženství, ras, vyloučení a emancipace.
 • 6. Stát a jeho proměny: nové formy politické komunikace, byrokratizace, disciplinace, mobilizace, vznik sociálního státu.
 • 7. Proměna měst: typologie, urbanizace, plánování, estetika, symbolika.
 • 8. Sítě: proměny komunikace, doprava, obchod, finance.
 • 9. Odpoutaný Prométheus: industrializace, nový energetický režim, zemědělská revoluce, kapitalismus.
 • 10. Ducha svět: náboženství a věda.
 • 11. Proměny umění: od nápodoby vzorů k tvůrčí destrukci, nástup moderny.
 • 12. Volný čas: vymezení volného času, nové formy trávení volného času, vznik masové populární kultury.
 • 13. „Dlouhé“ 19. století a jeho místo v dějinách: postoj 19. století k historii, historismus, shrnutí charakteristiky epochy.
Literatura
  povinná literatura
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století. Praha 2000 (kapitoly I–XII).
 • Skřivan, Aleš: Evropská politika 1648–1914. Praha 1999 (kapitoly VII–XII).
 • Hanuš, Jiří: Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno 2004.
 • Pečenka, Marek – Luňák, Petr a kolektiv: Encyklopedie moderní historie. Praha 2009 (+ další vydání).
 • Hanuš, Jiří – Hloušek, Vít: Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. Brno 2019.
 • Skřivan, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914. Praha 1995 (kapitoly IX–XVII).
 • Vinen, Richard: Evropa 20. století. Praha 2007 (část I: kapitoly 1–3, část II: kapitoly 1–6).
 • Moravcová, Dagmar – Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914–1941. Praha 1998.
  doporučená literatura
 • Thiessová, Anne-Marie: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno 2007.
 • Bade, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha 2005.
 • Uhlíř, Dušan: Čas kongresů a tajných společností. Praha 2017.
 • Křivský, Petr – Skřivan, Aleš: Století odchází. Světla a stíny belle époque. Praha 2004.
 • Hobsbawm, Eric John: Národy a nacionalismus od roku 1780: program, mýtus, realita. Brno 2000.
 • Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005 (2019).
 • Bayly, Christopher Alan: Zrod moderního světa 1780-1914. Brno 2020.
 • Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha 2007.
 • McLeod, Hugh: Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno 2007.
 • Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno 2002.
 • Schulze, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003.
 • Rapport, Michael: Evropa devatenáctého století. Praha 2011.
 • Hochel, Marian (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha 2019.
 • Livi Bacci, Massimo: Populace v evropské historii. Praha 2003.
 • Charle, Christophe: Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno 2004.
 • Ferguson, Niall: Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha 2008.
 • Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha 2001.
 • Simms, Brendan: Zápas o evropskou nadvládu. Praha 2015.
Výukové metody
přednášky, seminář
Metody hodnocení
účast na semináři (minimálně 75 %), prezentace v PowerPointu, aktivní zapojení do výuky, písemný test
Informace učitele
Závěrečný test je koncipován v rozsahu přednášek a povinné literatury, tematické zaměření je vymezeno přednáškovými a seminárními okruhy. Přednáškové okruhy viz osnova předmětu. Dílčí seminární okruhy viz zde:
1) Osvícenství jako ideové východisko na cestě k občanské společnosti
2) Americká revoluce a vznik USA
3) Průmyslová revoluce
4) Francouzská revoluce
5) Evropa za revolučních válek
6) Francie v době konzulátu a císařství Napoleona Bonaparta
7) Evropa za napoleonských válek
8) Evropa po Vídeňském kongresu 1814/1815–1823
9) Revoluční vlna v Evropě 20.–30. let 19. století
10) „Jaro národů“, 40. léta a revoluční roky 1848/1849
11) Viktoriánská éra a britské impérium
12) Sjednocení Itálie
13) Sjednocení Německa
14) Druhé císařství ve Francii
15) Občanská válka v USA
16) Rusko za posledních Romanovců (od Mikuláše I. k Mikuláši II.)
17) Mezinárodní vztahy a světová politika 1850–1914
18) Imperialismus, kolonialismus a dobývání světa 1850–1914
19) První světová válka 1914–1918
20) Pařížská mírová konference a Versailleský mírový systém
21) Mezinárodní vztahy ve 20.–30. letech 20. století
22) Velká hospodářská krize
23) Nástup nacismu v Německu
24) Nástup fašismu v Itálii
25) Sovětské Rusko ve 20.–30. letech 20. století
26) Evropské diktatury ve 20.–30. letech 20. století
27) Myšlenkové proudy v 19. století (konzervativismus, liberalismus, socialismus, marxismus ad.)
28) Kultura 19. století (klasicismus, empír, biedermeier, romantismus, historismus, realismus, impresionismus a –ismy 2. poloviny 19. století, secese ad.)
29) Kultura a výtvarné avantgardy 1900–1938
30) Ve znamení pokroku: věda, technika, objevy a vynálezy dlouhého 19. století
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP025